ရန္ကုန္တိုင္းမွ ျပည္ပသို႔ ကၽြဲ၊ႏြား တင္ပို႔မႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္ေရ ၇၃၀၀ ရွိ

0
253

ေအာက္တိုဘာ ၉
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြား တင္ပို႔မႈသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ ဘာ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ကြ်ဲ ၊ႏြားအေကာင္ေရ ၇၃၀၀ကို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴ ေရးဝန္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြား အရွင္တင္ပို႔မႈကို ကုမၸဏီ ၇၃ခုမွ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔မႈမွာ ႏြား၄၉၃၀ေကာင္ ႏွင့္ ကြ်ဲ ၂၃၇၀ေကာင္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈစနစ္ျဖင့္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွစၿပီး ၃၀.၉.၂၀၁၈ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ ဆိတ္တင္ပို႔မႈမရွိပါဘူး။ကုမၸဏီ ၇၃ခုကေန ႏြား၄၉၃၀ေကာင္ ၊ကြ်ဲ ၂၃၇၀ေကာင္ စုစုေပါင္း ၇၃၀၀ ေကာင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္နဲ႕ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔ကေတာ့ တင္ပိုႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး”ဟု ဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္အမိန္႔ေၾကညာစာအရ ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြားအရွင္တင္ပို႔ခြင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ပို႔ခြင့္ကို စမ္းသပ္ကာလ ၁ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းစမ္းသပ္ကာလ ၁ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ေဒသႏြား ၄၉၀ ေကာင္၊အသားႏြား ၂၃၀ ေကာင္၊ႏို႔စားႏြား ၂၉၅ ေကာင္၊ကြ်ဲ ၁၆၀ ေကာင္၊ဆိတ္ ၁၅၀ႏွင့္ ဝက္ ၁၁၂၈ေကာင္ကိုေမြးျမဴထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္တိုင္လုံးအတိုင္းအတားျဖင့္ေမြးျမဴ မႈတြင္ ကြ်ဲ ၁၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ႏြား ၇သိမ္းေက်ာ္ ၊ဆိပ္ ၁သိန္း ၃ေသာင္း ၊ ဝက္ ၁၄သိန္း၊ ၾကက္ ၄၈ သိန္းႏွင့္ ဘဲ ၄၂ သိန္း ေမြးျမဴ ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္( ၂ )မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ရွင္း၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏြား ၊ဝက္၊ဆိတ္ ၊ၾက္အေကာင္ေရမည္မွ်ေမြးျမဴ ထားရွိၿပီး အသားထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္ေရမည္မွ်ကိုထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္မည္သို႔အားေပးပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသလဲ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာေမြးျမဴ ေရးဇုန္တြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသလား။ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္အစီအစဥ္ ရွ / မရွိသိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းက အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြား တင္ပို႔မႈသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ ဘာ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ကြ်ဲ ၊ႏြားအေကာင္ေရ ၇၃၀၀ကို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴ ေရးဝန္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြား အရွင္တင္ပို႔မႈကို ကုမၸဏီ ၇၃ခုမွ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔မႈမွာ ႏြား၄၉၃၀ေကာင္ ႏွင့္ ကြ်ဲ ၂၃၇၀ေကာင္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈစနစ္ျဖင့္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွစၿပီး ၃၀.၉.၂၀၁၈ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ ဆိတ္တင္ပို႔မႈမရွိပါဘူး။ကုမၸဏီ ၇၃ခုကေန ႏြား၄၉၃၀ေကာင္ ၊ကြ်ဲ ၂၃၇၀ေကာင္ စုစုေပါင္း ၇၃၀၀ ေကာင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္နဲ႕ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔ကေတာ့ တင္ပိုႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး”ဟု ဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္အမိန္႔ေၾကညာစာအရ ျပည္ပသို႔ ကြ်ဲ ၊ႏြားအရွင္တင္ပို႔ခြင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ပို႔ခြင့္ကို စမ္းသပ္ကာလ ၁ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းစမ္းသပ္ကာလ ၁ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ေဒသႏြား ၄၉၀ ေကာင္၊အသားႏြား ၂၃၀ ေကာင္၊ႏို႔စားႏြား ၂၉၅ ေကာင္၊ကြ်ဲ ၁၆၀ ေကာင္၊ဆိတ္ ၁၅၀ႏွင့္ ဝက္ ၁၁၂၈ေကာင္ကိုေမြးျမဴထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္တိုင္လုံးအတိုင္းအတားျဖင့္ေမြးျမဴ မႈတြင္ ကြ်ဲ ၁၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ႏြား ၇သိမ္းေက်ာ္ ၊ဆိပ္ ၁သိန္း ၃ေသာင္း ၊ ဝက္ ၁၄သိန္း၊ ၾကက္ ၄၈ သိန္းႏွင့္ ဘဲ ၄၂ သိန္း ေမြးျမဴ ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္( ၂ )မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ရွင္း၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏြား ၊ဝက္၊ဆိတ္ ၊ၾက္အေကာင္ေရမည္မွ်ေမြးျမဴ ထားရွိၿပီး အသားထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္ေရမည္မွ်ကိုထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္မည္သို႔အားေပးပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသလဲ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာေမြးျမဴ ေရးဇုန္တြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသလား။ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္အစီအစဥ္ ရွ / မရွိသိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းက အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply