အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္၏ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္း(၂) ေစာင္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တင္ျပမည္

0
153

မႏၱေလး၊ဇန္န၀ါရီ ၁၊၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မာဘယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ မွ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္း (၂) ေစာင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းစာတမ္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇၆ ေယာက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္မတို႔ ဒီဖိုရမ္ကေန လိုခ်င္တဲ့ စာတမ္း (၂) ေစာင္ ရခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖိုရမ္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။” ဟု ဖိုရမ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ျမင့္ က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ မွ ရရွိလာေသာ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္မွာ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ႏွင့္ “ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား” တို႔ျဖစ္သည္။

“ဒီမွာတက္ေရာက္လာတာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်လည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ရလာတာျဖစ္တယ္ ။ ဖက္ဒရယ္ဆိုရင္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေက်လည္ေအာင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အားလံုးသေဘာတူတာေတြပါဝင္တယ္” ဟု ဖိုရမ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးေ႒း က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဇန္န၀ါရီ ၁၊၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မာဘယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ မွ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္း (၂) ေစာင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းစာတမ္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇၆ ေယာက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္မတို႔ ဒီဖိုရမ္ကေန လိုခ်င္တဲ့ စာတမ္း (၂) ေစာင္ ရခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖိုရမ္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။” ဟု ဖိုရမ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ျမင့္ က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ မွ ရရွိလာေသာ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္မွာ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ႏွင့္ “ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား” တို႔ျဖစ္သည္။

“ဒီမွာတက္ေရာက္လာတာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်လည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ရလာတာျဖစ္တယ္ ။ ဖက္ဒရယ္ဆိုရင္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေက်လည္ေအာင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အားလံုးသေဘာတူတာေတြပါဝင္တယ္” ဟု ဖိုရမ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးေ႒း က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply