အစိုးရနွင့္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္္းအေ၀းမွ ၇ ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိ

0
111

ေအာက္တိုဘာ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၂ ရက္တာ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္မႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္အား ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္မတိုင္မီ က်င္းပရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ညီလာခံ ၃ ႀကိမ္တြင္အေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားနွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားနုိုင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူလက္ရွိနို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပံုစံအားပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ NCA အခန္း ၅ နိုင္ငံေရးေျမပံုခ်မွတ္ျခင္းအပိုဒ္ ၂၀(ဂ)ပါ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေရး၊NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစရွိသည္ဆတို႔အား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တ့့ံခိုင္ျမဲေရးတို႔အားေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈတန္းတူညီမွ်မႈနွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔အားအေျခခံကာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နွင့္ အညီဒီမိုကေရစီအေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကိို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားနွင့္အညီတည္ေဆာက္သြားရန္ သႏ႖ိဌာန္ျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၂ ရက္တာ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္မႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္အား ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္မတိုင္မီ က်င္းပရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ညီလာခံ ၃ ႀကိမ္တြင္အေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားနွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားနုိုင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူလက္ရွိနို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပံုစံအားပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ NCA အခန္း ၅ နိုင္ငံေရးေျမပံုခ်မွတ္ျခင္းအပိုဒ္ ၂၀(ဂ)ပါ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေရး၊NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစရွိသည္ဆတို႔အား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တ့့ံခိုင္ျမဲေရးတို႔အားေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈတန္းတူညီမွ်မႈနွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔အားအေျခခံကာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နွင့္ အညီဒီမိုကေရစီအေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကိို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားနွင့္အညီတည္ေဆာက္သြားရန္ သႏ႖ိဌာန္ျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

Leave a Reply