ဘ႑ာႏွစ္​စ ၁၂ ရက္​အတြင္း ျပည္​တြင္​း/ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္​ငန္​း ၁၉ ခုခြင့္ျပဳ

0
141

ေအာက္​တိုဘာ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ၁၂ ရက္အတြင္း ျပည္​တြင္​း၊ ျပည္​ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္​ငန္​းေပါင္​း ၁၉ ခုကို ျမန္​မာႏိုင္​ငံရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမႈ ေကာ္​မရွင္​မွ ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့သည္​။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္​ငန္​း ၆ ခု ႏွင္​့ ျမန္​မာႏိုင္​ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္​ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခု၊ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုျဖင္​့ ျပည္​တြင္​း ျပည္​ပလုပ္​ငန္​း စုစုေပါင္​း ၁၉ ခုကို ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္​း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္​ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္း ၆ခု မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၆ ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင္​့ျခင္​းအပါအဝင္​ ရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၈၄၇ သန္းဝင္​ေရာက္​ခဲ့သည္​။

ယင္​းလုပ္​ငန္​းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၈၂၉ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ကာ ယခင္​ခြင္​့ျပဳၿပီးလုပ္​ငန္​းမ်ားမွ ျပည္​တြင္​း လုပ္​သားအင္​အားတိုးျမႇင္​့မႈမွာ ၁၂၂ ဦးရွိျပီး ယခု အတည္​ျပဳလုပ္​ငန္​း ၆ ခုမွာ စက္​မႈက႑မွ ၃ ခု ၊လယ္​ယာက႑မွ ၁ ခုႏွင္​့ အျခားက႑မွ ၂ ခုတို႔ျဖစ္​သည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္​ငန္​းတြင္​အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုႏွင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ ၁ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၂ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၃ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၁ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၂ ခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၁ ခု တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္အထိ ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့သည္​့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္​ငန္​း ၁၃ ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၇၄ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္​ ၃၆၃၄၈ ဒသမ ၅၅၄ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၂၇၅ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္​းသို႔ခြင့္ျပဳ /အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုတြင္ စက္မွုက႑ ၅ ခု၊ ဟိုတယ္က႑ ၄ ခုႏွင့္ အျခားက႑ ၄ ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္​တိုဘာ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ၁၂ ရက္အတြင္း ျပည္​တြင္​း၊ ျပည္​ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္​ငန္​းေပါင္​း ၁၉ ခုကို ျမန္​မာႏိုင္​ငံရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမႈ ေကာ္​မရွင္​မွ ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့သည္​။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္​ငန္​း ၆ ခု ႏွင္​့ ျမန္​မာႏိုင္​ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္​ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခု၊ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုျဖင္​့ ျပည္​တြင္​း ျပည္​ပလုပ္​ငန္​း စုစုေပါင္​း ၁၉ ခုကို ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္​း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္​ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္း ၆ခု မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၆ ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင္​့ျခင္​းအပါအဝင္​ ရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၈၄၇ သန္းဝင္​ေရာက္​ခဲ့သည္​။

ယင္​းလုပ္​ငန္​းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၈၂၉ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ကာ ယခင္​ခြင္​့ျပဳၿပီးလုပ္​ငန္​းမ်ားမွ ျပည္​တြင္​း လုပ္​သားအင္​အားတိုးျမႇင္​့မႈမွာ ၁၂၂ ဦးရွိျပီး ယခု အတည္​ျပဳလုပ္​ငန္​း ၆ ခုမွာ စက္​မႈက႑မွ ၃ ခု ၊လယ္​ယာက႑မွ ၁ ခုႏွင္​့ အျခားက႑မွ ၂ ခုတို႔ျဖစ္​သည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္​ငန္​းတြင္​အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုႏွင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၃ ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ ၁ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၂ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၃ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၁ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၂ ခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ေကာ္မတီမွ ၁ ခု တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္အထိ ခြင္​့ျပဳေပးခဲ့သည္​့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္​ငန္​း ၁၃ ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၇၄ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္​ ၃၆၃၄၈ ဒသမ ၅၅၄ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၂၇၅ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္​းသို႔ခြင့္ျပဳ /အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုတြင္ စက္မွုက႑ ၅ ခု၊ ဟိုတယ္က႑ ၄ ခုႏွင့္ အျခားက႑ ၄ ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply