ေျမပဲ၊ႏွမ္း၊ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူမ်ား ကို စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြက်ပ္တစ္သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးမည္

0
151

ေအာက္တိုဘာ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွစ၍ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေျပာင္း စသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္တစ္သိန္း
အထိ တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္​ျပန္​ေၾကညာသည္​။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ေျပာင္း စသည့္ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧက စိုက္​ပ်ိဳးစရိတ္​ေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္ ငါးေသာင္​းသာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိ တိုးျမွင့္ထုတ္ေခ်းေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

“လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္​။
လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးအတြက္ သက္သာတဲ့ အတိုးနႈန္းနဲ႔ ကာလတို ကာလလတ္ကာလရွည္ ေခ်းေငြေတြ ရရွိႏိုင္ေရးဟာ အထူး အေရးႀကီးပါတယ္​။အခုေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ယာသီးႏွံေတြ ေဆာင္းသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အေပၚ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္​။”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိ္တ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းမွ ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ ေသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္(ပံုစံ-၇) မူရင္းကို ဘဏ္သို႕ အေပါင္အျဖစ္ေပးအပ္၍ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ အာမခံေသာစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေဆာင္းေခ်းေငြ အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ မိုးၾကိဳေခ်းေငြ ကို ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ မတ္လအကုန္အထိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မိုးေခ်းေငြ ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ ၂ ရက္မွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ လည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စပါးသီးႏွံအတြက္ တစ္ဧကေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္​ တစ္​သိန္​း မွ က်ပ္ တစ္​သိန္​းခြဲ သို႕လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧက ေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္ ႏွစ္​ေသာင္​း မွ က်ပ္ ငါးေသာင္​း သို႕ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျခားသီးႏွံအတြက္ က်ပ္ ငါးေသာင္​း မွ က်ပ္ တစ္​သိန္​း သို႕ လည္းေကာင္း ထပ္မံတိုးျမွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ားသို႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ရာသီ အလိုက္ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိရာ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တစ္ဧက ေခ်းေငြ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ ထုတ္ေခ်း ခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွစ၍ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေျပာင္း စသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္တစ္သိန္း
အထိ တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္​ျပန္​ေၾကညာသည္​။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ေျပာင္း စသည့္ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧက စိုက္​ပ်ိဳးစရိတ္​ေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္ ငါးေသာင္​းသာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိ တိုးျမွင့္ထုတ္ေခ်းေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

“လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္​။
လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးအတြက္ သက္သာတဲ့ အတိုးနႈန္းနဲ႔ ကာလတို ကာလလတ္ကာလရွည္ ေခ်းေငြေတြ ရရွိႏိုင္ေရးဟာ အထူး အေရးႀကီးပါတယ္​။အခုေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ယာသီးႏွံေတြ ေဆာင္းသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အေပၚ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္​။”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိ္တ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းမွ ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ ေသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္(ပံုစံ-၇) မူရင္းကို ဘဏ္သို႕ အေပါင္အျဖစ္ေပးအပ္၍ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ အာမခံေသာစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေဆာင္းေခ်းေငြ အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ မိုးၾကိဳေခ်းေငြ ကို ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ မတ္လအကုန္အထိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မိုးေခ်းေငြ ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ ၂ ရက္မွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ လည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စပါးသီးႏွံအတြက္ တစ္ဧကေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္​ တစ္​သိန္​း မွ က်ပ္ တစ္​သိန္​းခြဲ သို႕လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧက ေခ်းေငြႏႈန္းထားကို က်ပ္ ႏွစ္​ေသာင္​း မွ က်ပ္ ငါးေသာင္​း သို႕ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျခားသီးႏွံအတြက္ က်ပ္ ငါးေသာင္​း မွ က်ပ္ တစ္​သိန္​း သို႕ လည္းေကာင္း ထပ္မံတိုးျမွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ားသို႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ရာသီ အလိုက္ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိရာ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တစ္ဧက ေခ်းေငြ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ ထုတ္ေခ်း ခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္။

Leave a Reply