ျဗိတိန္ေလတပ္၏ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပး ေလယာဥ္အသစ္မ်ား

0
125

ဇြဲထြဋ္ဦး

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္ (Royal Air Force -RAF) သည္ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးေလယာဥ္ (AWACS) အသစ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ Boeing ကုမၸဏီထုတ္ E-7 Wedgetail ေအဝက္ေလယာဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ E-3 Sentry ေအဝက္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကတည္းက တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါတင္ဒါအတြက္ Airbus ကုမၸဏီ၏ A330 ေလယာဥ္ႏွင့္ ဆြီဒင္အေျခစိုက္ Saab ကုမၸဏီ၏ Erieye ေရဒါတို႔ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္မည့္ ေအဝက္ေလယာဥ္မွာ E-7 ႏွင့္အတူ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ အဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္တြင္ Airbus ႏွင့္ Saab တို႔၏ ေလယာဥ္မွာ အေကာင္အထည္ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ E-7 ေလယာဥ္ကိုသာေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္ လက္ရွိ E-3 Sentry ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္ ၆ စီးရွိေနသည္။ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားသည္ ၂၆ ႏွစ္ဝန္းက်င္ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ ျပင္ဆင္ေရးအလုပ္႐ံုမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အဆိုပါေလယာဥ္ေျခာက္စီးအနက္ ေလးစီးသာလွ်င္ ပံုမွန္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးတြင္ အေရးပါလွေသာ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သိေပး ေလယာဥ္အုပ္စုကို အလ်င္အျမန္ အစားထိုးရန္ လိုအပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Boeing ကုမၸဏီ၏ E-7 Wedgetail AWACS ေလယာဥ္မွာ Boeing 737-700 ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အေျချပဳကာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားကို ၾသစေတးလွ်ေလတပ္ တူရကီေလတပ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားေလတပ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီး ၿဗိတိန္ေလတပ္မွာ စတုတၳေျမာက္ အသံုးျပဳသူ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္၏ ေက်ာဘက္ (Dorsal Spine) ေပၚတြင္ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရဒါ တင္ေဆာင္ထားၿပီး ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ပတ္လည္ ၃၆၀ ဒီဂရီ လႊမ္းၿခံဳကာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေခတ္မီ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈေရးကိရိယာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးကိရိယာမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။

အတြင္းပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳထားေသာ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခန္းႏွင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။ ေလယာဥ္ေနာက္ဘက္တြင္ ေရဒါမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လိုက္ပါႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္လည္း ေခတ္မီဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ား အီလက္ထေရာနစ္ တိုက္ခိုက္ေရးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္သာပါဝင္သည့္ နားေနခန္းမ်ား ပါဝင္လာၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ အဆိုပါ Wedgetail ေလယာဥ္မ်ားအား အလွ်င္အျမန္လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ Boeing ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ Boeing ကုမၸဏီဘက္မွ ေလယာဥ္မ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး အလွ်င္အျမန္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံတန္စာခ်ဳပ္ကို မၾကာမီခ်ဳပ္ဆိုသြားဖြယ္ရာရွိသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားအရ E-7 Wedgetail ေလယာဥ္ ငါးစီးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကိရိယာမ်ား၊ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ပထမဆံုးေလယာဥ္အား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္ (Royal Air Force -RAF) သည္ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးေလယာဥ္ (AWACS) အသစ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ Boeing ကုမၸဏီထုတ္ E-7 Wedgetail ေအဝက္ေလယာဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ E-3 Sentry ေအဝက္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကတည္းက တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါတင္ဒါအတြက္ Airbus ကုမၸဏီ၏ A330 ေလယာဥ္ႏွင့္ ဆြီဒင္အေျခစိုက္ Saab ကုမၸဏီ၏ Erieye ေရဒါတို႔ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္မည့္ ေအဝက္ေလယာဥ္မွာ E-7 ႏွင့္အတူ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ အဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္တြင္ Airbus ႏွင့္ Saab တို႔၏ ေလယာဥ္မွာ အေကာင္အထည္ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ E-7 ေလယာဥ္ကိုသာေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္ လက္ရွိ E-3 Sentry ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္ ၆ စီးရွိေနသည္။ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားသည္ ၂၆ ႏွစ္ဝန္းက်င္ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ ျပင္ဆင္ေရးအလုပ္႐ံုမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အဆိုပါေလယာဥ္ေျခာက္စီးအနက္ ေလးစီးသာလွ်င္ ပံုမွန္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးတြင္ အေရးပါလွေသာ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သိေပး ေလယာဥ္အုပ္စုကို အလ်င္အျမန္ အစားထိုးရန္ လိုအပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Boeing ကုမၸဏီ၏ E-7 Wedgetail AWACS ေလယာဥ္မွာ Boeing 737-700 ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အေျချပဳကာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားကို ၾသစေတးလွ်ေလတပ္ တူရကီေလတပ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားေလတပ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီး ၿဗိတိန္ေလတပ္မွာ စတုတၳေျမာက္ အသံုးျပဳသူ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္၏ ေက်ာဘက္ (Dorsal Spine) ေပၚတြင္ ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရဒါ တင္ေဆာင္ထားၿပီး ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ပတ္လည္ ၃၆၀ ဒီဂရီ လႊမ္းၿခံဳကာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေခတ္မီ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈေရးကိရိယာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးကိရိယာမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။

အတြင္းပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳထားေသာ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခန္းႏွင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။ ေလယာဥ္ေနာက္ဘက္တြင္ ေရဒါမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လိုက္ပါႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္လည္း ေခတ္မီဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ား အီလက္ထေရာနစ္ တိုက္ခိုက္ေရးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္သာပါဝင္သည့္ နားေနခန္းမ်ား ပါဝင္လာၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ အဆိုပါ Wedgetail ေလယာဥ္မ်ားအား အလွ်င္အျမန္လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ Boeing ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ Boeing ကုမၸဏီဘက္မွ ေလယာဥ္မ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး အလွ်င္အျမန္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံတန္စာခ်ဳပ္ကို မၾကာမီခ်ဳပ္ဆိုသြားဖြယ္ရာရွိသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားအရ E-7 Wedgetail ေလယာဥ္ ငါးစီးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကိရိယာမ်ား၊ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ပထမဆံုးေလယာဥ္အား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply