အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအခန္းက႑ ေမွးမိန္ေအာင္ ဝါဒျဖန္႔ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးေျပာၾကား

0
92

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ကိုလူသစ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း၌အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏အခန္းက႑အားေမွး မိန္ေအာင္ဝါျဖန္႔ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္ထဲတြင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပည့္စုံမွသာႏိုင္ငံတစ္ခုပီသႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားေပ်ာ့ထိပါးခံရပါက ေျခလက္အဂၤါစုံသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

”ယခုအခါမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕အခန္းက႑ကို ေမွးမိန္းေအာင္ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြလည္း ျပည္ပကေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ ေျပာဆိုၿပီး အယူဝါဒမွားေတြသြတ္သြင္းလာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေၾကာင္းေျပာရင္ကိုပဲ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္က်ဥ္းအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးကေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဟစ္တိုက္ကြင္းတြျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ၏လူထုေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေလာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းေက်ာ္၏မဲဆြယ္စည္းရုံးပြဲတြင္ ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ပါတီစုံႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုက်င့္သုံးမည္ဆိုပါက ေဝဖန္မႈကိုမလြဲမေသြလက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရသူအုပ္ခ်ဳပ္သူမွလည္းျပည္သူလူထု၏ေဝဖန္မႈကို နားေထာင္ႏိုင္စြမ္ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ေဝဖန္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အရာရာတိုင္းကိုနားလည္းတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး။လူမႈေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအဆုံးအျဖတ္မ်ားသည္ အမွားကင္းၿပီးေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက အာဏာနာရွင္စနစ္အတြင္းမွာသာရွိေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ကိုလူသစ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း၌အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏အခန္းက႑အားေမွး မိန္ေအာင္ဝါျဖန္႔ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္ထဲတြင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပည့္စုံမွသာႏိုင္ငံတစ္ခုပီသႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားေပ်ာ့ထိပါးခံရပါက ေျခလက္အဂၤါစုံသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

”ယခုအခါမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕အခန္းက႑ကို ေမွးမိန္းေအာင္ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြလည္း ျပည္ပကေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ ေျပာဆိုၿပီး အယူဝါဒမွားေတြသြတ္သြင္းလာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေၾကာင္းေျပာရင္ကိုပဲ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္က်ဥ္းအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးကေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဟစ္တိုက္ကြင္းတြျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ၏လူထုေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေလာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းေက်ာ္၏မဲဆြယ္စည္းရုံးပြဲတြင္ ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ပါတီစုံႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုက်င့္သုံးမည္ဆိုပါက ေဝဖန္မႈကိုမလြဲမေသြလက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရသူအုပ္ခ်ဳပ္သူမွလည္းျပည္သူလူထု၏ေဝဖန္မႈကို နားေထာင္ႏိုင္စြမ္ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ေဝဖန္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အရာရာတိုင္းကိုနားလည္းတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး။လူမႈေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအဆုံးအျဖတ္မ်ားသည္ အမွားကင္းၿပီးေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက အာဏာနာရွင္စနစ္အတြင္းမွာသာရွိေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠဌဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply