ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

0
225

ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္၊စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္/မသင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ ကို စည္ပင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ကလည္း အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက အစီအရင္ခံစာေပးပို႔ၿပီး ေနာက္ရက္မွာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚတယ္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာ ေစာလြန္းတယ္ လို႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာေတာ့ ရံႈးတယ္။” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သံတြဲမဲဆႏၵနယ္ ၁ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းႏိုင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားသည့္ ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ အစီအရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၄ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဆက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ မသင့္ ကို မဲခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသိုု႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္/မမွန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ သင့္ /မသင့္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူရမည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ျပဌာန္းထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္၊စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္/မသင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ ကို စည္ပင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ကလည္း အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက အစီအရင္ခံစာေပးပို႔ၿပီး ေနာက္ရက္မွာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚတယ္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာ ေစာလြန္းတယ္ လို႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာေတာ့ ရံႈးတယ္။” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သံတြဲမဲဆႏၵနယ္ ၁ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းႏိုင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားသည့္ ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ အစီအရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၄ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဆက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ မသင့္ ကို မဲခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသိုု႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္/မမွန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ သင့္ /မသင့္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူရမည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ျပဌာန္းထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply