သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား ျပန္ရရွိေရး မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

0
141

ေအာက္တုိဘာ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခရုိင္ တန္႔ဆည္ၿမဳိ႕ နယ္ အက္ေတာေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား ျပန္ရရွိေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ မတရားသိမ္းဆည္းမႈ အလိုမရွိ အလိုမရွိ ၊ စီမံကိန္းပုိလ်ံေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရၚ ၊ႏုိင္ငံေတာ္ မူဝါဒႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေနေသာ ေျမျပန္စစ္မ်ား အလိုမရွိ အလိုမရွိ ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ မုံရြာၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။

တန္႔ဆည္ၿမဳိ႕ နယ္ အက္ေတာေက်းရြာတြင္ ေတာင္သူမ်ားပုိင္ ေျမဧက (၅ ဒသမ ၁၉ )ဧကကုိ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ေကာ္ပုိးေရးရွင္းက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒမဲ့ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာမေပးပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ သိမ္းဆည္းထံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

“သိမ္းဆည္းခံ ေျမေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူေတြမွာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ဘာမွ မရခဲ့ဘူး။ေျမအစားထုိးေပးခဲ့တာလည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ သိမ္းတာက ၃ ဒသမ ၇၆ လုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာတယ္။တကယ္တမ္း သိမ္းတာက အားလုံး ၅ ဧက ေက်ာ္သိမ္းထားတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုသိမ္းထားတဲ့ေျမကိုလည္း ျပန္လိုခ်င္တယ္။” ဟု ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ ဦးတင္အုန္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းသိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးေပါင္းရုံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ႏွစ္အနည္းငယ္ အသုံးျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ အၿပီးအပုိင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ စာတင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ လာေရာက္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

ေအာက္တုိဘာ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခရုိင္ တန္႔ဆည္ၿမဳိ႕ နယ္ အက္ေတာေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား ျပန္ရရွိေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ မတရားသိမ္းဆည္းမႈ အလိုမရွိ အလိုမရွိ ၊ စီမံကိန္းပုိလ်ံေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရၚ ၊ႏုိင္ငံေတာ္ မူဝါဒႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေနေသာ ေျမျပန္စစ္မ်ား အလိုမရွိ အလိုမရွိ ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ မုံရြာၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။

တန္႔ဆည္ၿမဳိ႕ နယ္ အက္ေတာေက်းရြာတြင္ ေတာင္သူမ်ားပုိင္ ေျမဧက (၅ ဒသမ ၁၉ )ဧကကုိ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ေကာ္ပုိးေရးရွင္းက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒမဲ့ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာမေပးပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ သိမ္းဆည္းထံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

“သိမ္းဆည္းခံ ေျမေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူေတြမွာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ဘာမွ မရခဲ့ဘူး။ေျမအစားထုိးေပးခဲ့တာလည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ သိမ္းတာက ၃ ဒသမ ၇၆ လုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာတယ္။တကယ္တမ္း သိမ္းတာက အားလုံး ၅ ဧက ေက်ာ္သိမ္းထားတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုသိမ္းထားတဲ့ေျမကိုလည္း ျပန္လိုခ်င္တယ္။” ဟု ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ ဦးတင္အုန္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းသိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးေပါင္းရုံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ႏွစ္အနည္းငယ္ အသုံးျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ အၿပီးအပုိင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ စာတင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ လာေရာက္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

Leave a Reply