၂၀၃၀ ခုုနွစ္တြင္ ကာဗြန္ေလ်ာ့ပါးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္

0
120

ေအာက္တိုဘာ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနို္င္ၿပီး ကာဗြန္ေလ်ာ့ပါးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“၂၀၃၀ ခုနွစ္မွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိမႈေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး အလံုးစံုပါ၀င္တဲ့ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ ကာဗြတန္ေလ်ာ့ပါးတဲ့ ဖြံ႔ၿဇိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ရွိေစဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းထားပါတယ္” သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္း၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ျမန္မာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္စီမံကိန္း အၿပီးသတ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံ ရာသီဥတုအေျခအေနနွင့္ကိုက္ညီသည့္ ခိုင္မာသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္နို္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

မဟာဗ်ဴဟာပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၆ ရပ္အား အမ်ိဳးသားအဆင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ဆိုင္ရာက႑အသီးသီး၏ေရတိုေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနို္င္ငံအပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အသက္ေသဆံုးမႈ၊အိုးအိမ္ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳမ်ားအေနျဖင့္ အစာေရစာရွားပါးမႈ၊ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္အား ထိခိုက္ခံစားဖို႔ အလြန္လြယ္ကူသည့္ နိုင္ငံတစ္နို္င္ငံျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔သို႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနွင့္လိုက္ေရာညီေထြရွိေစေရး၊ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံနိုင္ရည္ရွိေရးအျပင္ ေရရွည္တြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္ေရရွည္ခိုင္မာသည့္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးအုန္း၀င္းကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနို္င္ၿပီး ကာဗြန္ေလ်ာ့ပါးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“၂၀၃၀ ခုနွစ္မွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိမႈေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး အလံုးစံုပါ၀င္တဲ့ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ ကာဗြတန္ေလ်ာ့ပါးတဲ့ ဖြံ႔ၿဇိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ရွိေစဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းထားပါတယ္” သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္း၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ျမန္မာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္စီမံကိန္း အၿပီးသတ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံ ရာသီဥတုအေျခအေနနွင့္ကိုက္ညီသည့္ ခိုင္မာသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္နို္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

မဟာဗ်ဴဟာပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၆ ရပ္အား အမ်ိဳးသားအဆင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ဆိုင္ရာက႑အသီးသီး၏ေရတိုေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနို္င္ငံအပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အသက္ေသဆံုးမႈ၊အိုးအိမ္ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳမ်ားအေနျဖင့္ အစာေရစာရွားပါးမႈ၊ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္အား ထိခိုက္ခံစားဖို႔ အလြန္လြယ္ကူသည့္ နိုင္ငံတစ္နို္င္ငံျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔သို႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနွင့္လိုက္ေရာညီေထြရွိေစေရး၊ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံနိုင္ရည္ရွိေရးအျပင္ ေရရွည္တြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္ေရရွည္ခိုင္မာသည့္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးအုန္း၀င္းကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply