“ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးမည္” ဟု ကိုယ္စားေလာင္းဦးခင္လိႈင္ ေျပာ

0
102

ႏိုဝင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မရွိေသးသည့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ရႈံးသည္ျဖစ္ေစတည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည္ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းဦးခင္လိႈင္ က မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ကတိေပးခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟသၤာ ၁လမ္း၊၄၈ခန္းတြဲေရွ႕၊ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေျမျပင္စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတစ္ဦးက ဆိမ္းကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မရွိေသးသည့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုက္ျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ရမည္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ ၄င္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးခင္လိႈင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွလွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ရႈံးသည္ျဖစ္ေစ အစ္ကိုတို႔ေနရာေလးရွာလိုက္ ကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းလွဴေပးမယ္”ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးခင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးမႈမႈျဖင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ယင္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွာေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူတစ္ဦးဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မရွိေသးသည့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ရႈံးသည္ျဖစ္ေစတည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည္ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းဦးခင္လိႈင္ က မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ကတိေပးခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟသၤာ ၁လမ္း၊၄၈ခန္းတြဲေရွ႕၊ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေျမျပင္စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတစ္ဦးက ဆိမ္းကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မရွိေသးသည့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုက္ျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ရမည္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ ၄င္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးခင္လိႈင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွလွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ရႈံးသည္ျဖစ္ေစ အစ္ကိုတို႔ေနရာေလးရွာလိုက္ ကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းလွဴေပးမယ္”ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးခင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးမႈမႈျဖင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ယင္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွာေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူတစ္ဦးဆိုသည္။

Leave a Reply