မိခင္ျဖစ္သူအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ ေဒၚလာ တစ္သန္းေပးရန္ သားသမီးဝတၱရားမေက်ပြန္သည့္ သြားဆရာဝန္တစ္ဦးကုိ ထုိင္ဝမ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကား

0
741

 

တိုင္ေပ ဇန္နဝါရီ ၃

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ ဘဲြ႕ရသည္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့မႈတို႔အတြက္ မိခင္ျဖစ္သူအား ေဒၚလာ တစ္သန္း ေပးဆပ္ရန္ သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာဝန္တစ္ဦးကုိ ထုိင္ဝမ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဆးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးအပ္ရန္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူတုိ႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိ္န္တြင္ သားျဖစ္သူသည္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္တုိင္ေအာင္ သားျဖစ္သူက ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူက ႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးျပန္ေတာင္းသည္မွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သားျဖစ္သူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က စာခ်ဳပ္သည္ အက်ံဳးဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူသည္ မိခင္အား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုသာမက အတုိးကိုပါေပးရန္ တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မ်ိဳး႐ိုးအမည္ လ်ဴ ဟုအမည္ရသည့္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ သားႏွစ္ဦးအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည္။ သားႏွစ္ဦး သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာဝန္ျဖစ္သည္အထိ  ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သံုးစဲြခဲ့ရေသာ္လည္း ၎အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ ယင္းသားႏွစ္ဦးက ျပန္လည္ျပဳစုျခင္းမျပဳမည္ကို စိုးရိမ္မိခဲ့ေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ သားႏွစ္ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ သားအႀကီးေကာင္သည္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိ္င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအမည္ ခ်ဴဟု သိရွိသည့္ သားအငယ္ေကာင္ကမူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္ အသက္ငယ္ရြယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္အက်ံဳးမဝင္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ မိခင္ျဖစ္သူ၏ေနအိမ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ ေဆးခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး မိခင္ေတာင္းဆုိသည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမိုေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ဴက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီးမ်ားကမူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္ ခ်ဴသည္ လူႀကီးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ လက္မွတ္ထိုးရန္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစခဲ့သည္ကုိ မေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိင္ဝမ္ဥပေဒမ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမိဘမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဝတၱရားရွိေသာ္လည္း မေစာင့္ေရွာက္သည့္ သားသမီးမ်ားကိုမူ မိဘမ်ားက တရားစဲြဆိုေလ့မရွိေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

တိုင္ေပ ဇန္နဝါရီ ၃

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ ဘဲြ႕ရသည္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့မႈတို႔အတြက္ မိခင္ျဖစ္သူအား ေဒၚလာ တစ္သန္း ေပးဆပ္ရန္ သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာဝန္တစ္ဦးကုိ ထုိင္ဝမ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဆးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးအပ္ရန္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူတုိ႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိ္န္တြင္ သားျဖစ္သူသည္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္တုိင္ေအာင္ သားျဖစ္သူက ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူက ႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးျပန္ေတာင္းသည္မွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သားျဖစ္သူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က စာခ်ဳပ္သည္ အက်ံဳးဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူသည္ မိခင္အား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုသာမက အတုိးကိုပါေပးရန္ တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မ်ိဳး႐ိုးအမည္ လ်ဴ ဟုအမည္ရသည့္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ သားႏွစ္ဦးအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည္။ သားႏွစ္ဦး သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာဝန္ျဖစ္သည္အထိ  ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သံုးစဲြခဲ့ရေသာ္လည္း ၎အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ ယင္းသားႏွစ္ဦးက ျပန္လည္ျပဳစုျခင္းမျပဳမည္ကို စိုးရိမ္မိခဲ့ေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ သားႏွစ္ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ သားအႀကီးေကာင္သည္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိ္င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအမည္ ခ်ဴဟု သိရွိသည့္ သားအငယ္ေကာင္ကမူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္ အသက္ငယ္ရြယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္အက်ံဳးမဝင္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ မိခင္ျဖစ္သူ၏ေနအိမ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ ေဆးခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး မိခင္ေတာင္းဆုိသည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမိုေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ဴက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီးမ်ားကမူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္ ခ်ဴသည္ လူႀကီးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ လက္မွတ္ထိုးရန္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစခဲ့သည္ကုိ မေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိင္ဝမ္ဥပေဒမ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမိဘမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဝတၱရားရွိေသာ္လည္း မေစာင့္ေရွာက္သည့္ သားသမီးမ်ားကိုမူ မိဘမ်ားက တရားစဲြဆိုေလ့မရွိေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

 

 

Leave a Reply