ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

0
94

၂၀၁၈ခုႏွွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ တြင္ မဲေပးသည့္ ဦးေရေပါင္း ၃၉၃၂၁ ဦးေရ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Nay Lynn Thaik / MPA

၂၀၁၈ခုႏွွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ တြင္ မဲေပးသည့္ ဦးေရေပါင္း ၃၉၃၂၁ ဦးေရ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Nay Lynn Thaik / MPA

Leave a Reply