ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရိပ္သာရပ္ကြက္မဲဆႏၵရုံတြင္ USDP အႏုိင္ရ

0
133

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းမိသားစု ရပ္ကြက္ရိပ္သာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၁) တြင္ မဲရလဒ္မ်ားအရ USDP ပါတီမွ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္မွ အႏုိင္ရရွိေနသည္။
မဲေပးသူ ၄၁၉ ဦးအနက္ USDP ပါတီမွ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္မွာ ၂၂၆ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဦးသန္းထုိက္ေအာင္မွာ ၁၇၁ မဲသာ ရရွိသည္။

ဆိပ္ကမ္းျမဳိ႕နယ္တြင္ မဲရုံႏွစ္ရုံသာရွိျပီး က်န္ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ရွိ မဲ႐ံုတြင္မူ မဲရလဒ္မ်ား ဆက္လက္ေရတြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းမိသားစု ရပ္ကြက္ရိပ္သာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၁) တြင္ မဲရလဒ္မ်ားအရ USDP ပါတီမွ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္မွ အႏုိင္ရရွိေနသည္။
မဲေပးသူ ၄၁၉ ဦးအနက္ USDP ပါတီမွ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္မွာ ၂၂၆ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဦးသန္းထုိက္ေအာင္မွာ ၁၇၁ မဲသာ ရရွိသည္။

ဆိပ္ကမ္းျမဳိ႕နယ္တြင္ မဲရုံႏွစ္ရုံသာရွိျပီး က်န္ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ရွိ မဲ႐ံုတြင္မူ မဲရလဒ္မ်ား ဆက္လက္ေရတြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply