ဆိပ္ကမ္းတြင္ USDP ႏိုင္

0
126

ေအာက္တိုဘာ ၃
ကိုလူသစ္

၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္ကို ရမဲ ၅၀၇ မဲျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ေနရာအနက္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)အတြက္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ယေန႔နံနက္ ၆နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံအမွတ္(၁)တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇၄၆ဦးအနက္ မဲလာေရာက္ေပးသူ ၅၀၂ဦးရွိခဲ့ၿပီး၊မဲရုံအမွတ္(၂)အတြက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၆၆၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၄၄၈ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက မဲေပးခဲ့ရာတြင္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဦးခင္လိႈင္က ၂၇မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ က ၃၅၁မဲ၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္မာလာက ၄မဲ၊ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP )မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ၅၀၇ မဲ၊ျမန္မာျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဇီဝ က ၁မဲတို႔ရရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေမာင္လွေက်ာ္၊ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရန္ေနာင္စိုးျမင့္ႏွင့္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသက္ထြန္း၊ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေဒၚအယ္လ္ေဘာက္ဆိုင္တို႔ကမူ ဆႏၵမဲရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

Photo : MPA

#TheFifthWave

ေအာက္တိုဘာ ၃
ကိုလူသစ္

၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္ကို ရမဲ ၅၀၇ မဲျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ေနရာအနက္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)အတြက္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ယေန႔နံနက္ ၆နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံအမွတ္(၁)တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇၄၆ဦးအနက္ မဲလာေရာက္ေပးသူ ၅၀၂ဦးရွိခဲ့ၿပီး၊မဲရုံအမွတ္(၂)အတြက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၆၆၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၄၄၈ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက မဲေပးခဲ့ရာတြင္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဦးခင္လိႈင္က ၂၇မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ က ၃၅၁မဲ၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္မာလာက ၄မဲ၊ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP )မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ၅၀၇ မဲ၊ျမန္မာျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဇီဝ က ၁မဲတို႔ရရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေမာင္လွေက်ာ္၊ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရန္ေနာင္စိုးျမင့္ႏွင့္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသက္ထြန္း၊ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေဒၚအယ္လ္ေဘာက္ဆိုင္တို႔ကမူ ဆႏၵမဲရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

Photo : MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply