ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ UEC လုပ္ေဆာင္မႈ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ ဟုဆို

0
143

ႏိုဝင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလုပ္ေဆာင္ေပးမႈသည္ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္းကို Election Education and Observation Partners(EEOP) အကဲျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း EEOP ၏ Executive Director ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

”ေပးပို႔လာတဲ့အစီရင္ခံစာေတြအရ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာအျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပမယ့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕သုံးခ်က္ေတြအရကေတာ့ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္တယ္လိုမကဲျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊Park Royalဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ကနဦးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရာ၌ ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

EEOPအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားက အစီရင္ခံစာေပါင္း ၃၈၀ေပးပို႔ခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ၊မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးမႈ၊ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈ၊လုံၿခံဳ ေရးအေျခအေန၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ၊မဲရုံဖြင့္လွစ္မႈ၊မဲေပးမႈႏွင့္မဲရုံပိတ္သိမ္းမႈအေျခအေနမ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအနက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ေအးခ်မ္းမႈရွိခဲ့ၿပီး မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုမမွ်မတျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္း၊မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးမႈတြင္ မဲေပးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္သိရွိျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္မဲရုံဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္ၾကားပို႔ခ်မႈရွိျခင္း၊မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္လုံၿခံဳ ေရးအေျခအေနရွိျခင္း၊မဲရုံဖြင့္လွစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း၊မဲေပးမႈတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိျခင္းႏွင့္မဲပုံးလုံၿခံဳမႈရွိျခင္းတို႔အျပင္ မဲရုံပိတ္သိမ္းမႈတိက်မႈရွိေၾကာင္းEEOP၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

အျငင္းပြားမႈအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈအေပၚရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလုပ္ေဆာင္ေပးမႈသည္ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္းကို Election Education and Observation Partners(EEOP) အကဲျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း EEOP ၏ Executive Director ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

”ေပးပို႔လာတဲ့အစီရင္ခံစာေတြအရ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာအျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပမယ့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕သုံးခ်က္ေတြအရကေတာ့ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္တယ္လိုမကဲျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊Park Royalဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ကနဦးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရာ၌ ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

EEOPအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားက အစီရင္ခံစာေပါင္း ၃၈၀ေပးပို႔ခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ၊မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးမႈ၊ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈ၊လုံၿခံဳ ေရးအေျခအေန၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ၊မဲရုံဖြင့္လွစ္မႈ၊မဲေပးမႈႏွင့္မဲရုံပိတ္သိမ္းမႈအေျခအေနမ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအနက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ေအးခ်မ္းမႈရွိခဲ့ၿပီး မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုမမွ်မတျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္း၊မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးမႈတြင္ မဲေပးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္သိရွိျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္မဲရုံဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္ၾကားပို႔ခ်မႈရွိျခင္း၊မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္လုံၿခံဳ ေရးအေျခအေနရွိျခင္း၊မဲရုံဖြင့္လွစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း၊မဲေပးမႈတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိျခင္းႏွင့္မဲပုံးလုံၿခံဳမႈရွိျခင္းတို႔အျပင္ မဲရုံပိတ္သိမ္းမႈတိက်မႈရွိေၾကာင္းEEOP၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

အျငင္းပြားမႈအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈအေပၚရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply