ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္အမ်ားအျပားမဲေပးခြင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားဆို

0
95

ႏုိ၀င္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယင္းသုိ႔မဲေပးဆုံးရႈံးမႈမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ျခင္း ၊ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပညာသင္ၾကားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ လူငယ္မ်ား၏ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း Election Education and Observation Partners(EEOP) ၏ Executive Director ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

“လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ေတြကစာေမးပြဲေတြေျဖေနရတယ္။အေ၀းသင္စာေမးပြဲေတြရွိေနတယ္။ေနာက္အလုပ္သြားေန တယ္။၁၈ႏွစ္၊၁၉ႏွစ္ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ကေက်ာင္းမတက္ေတာ့ဘူး။လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရတဲ့အရြယ္မွာ စေနေန႔လိုရက္မ်ိဳး ဆိုရင္သူတို႔ခြင့္မရဘူး။အဲ့ဒါဘာသြားေတြ႕လည္းဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတြလည္းရွိေနတယ္။အကုန္လုံးကလည္း အလုပ္ေတြကိုသြားေနရတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔မဲေပးခြင့္အေနနဲ႔ဆုံးရႈံးတယ္” ဟု ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသုိ႔လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ၊ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚစိတ္ပါ၀င္ စားမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာ ၃ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ မဲရုံးမ်ား၌လူငယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးမႈသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ဆိုၾကသည္။

“မဲေပးက်တယ္။လုပ္ငန္းခြင္ သြားေနရေတာ့ မဲမေပးေတာ့ဘူးဆိုၿပီးထားခဲ့လိုက္တဲ့ အေနအထားေတြလည္ းေတြ႕ရပါတယ္။ တာေမြမွာမဲေပးတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္”ဟု ေဒၚျမနႏၵသင္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌လူငယ္မ်ားမဲေပး ခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္အတြက္ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္မဲေပးျခင္းေ သာ္လည္းေကာင္း၊ပညာသင္ၾကားေနသည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ မဲေပးခြင့္ရရွိေစမည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားေဆာ င္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

Photo : MarNaw/ MPA

ႏုိ၀င္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယင္းသုိ႔မဲေပးဆုံးရႈံးမႈမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ျခင္း ၊ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပညာသင္ၾကားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ လူငယ္မ်ား၏ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း Election Education and Observation Partners(EEOP) ၏ Executive Director ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

“လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ေတြကစာေမးပြဲေတြေျဖေနရတယ္။အေ၀းသင္စာေမးပြဲေတြရွိေနတယ္။ေနာက္အလုပ္သြားေန တယ္။၁၈ႏွစ္၊၁၉ႏွစ္ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ကေက်ာင္းမတက္ေတာ့ဘူး။လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရတဲ့အရြယ္မွာ စေနေန႔လိုရက္မ်ိဳး ဆိုရင္သူတို႔ခြင့္မရဘူး။အဲ့ဒါဘာသြားေတြ႕လည္းဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတြလည္းရွိေနတယ္။အကုန္လုံးကလည္း အလုပ္ေတြကိုသြားေနရတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔မဲေပးခြင့္အေနနဲ႔ဆုံးရႈံးတယ္” ဟု ေဒၚျမနႏၵာသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသုိ႔လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ၊ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚစိတ္ပါ၀င္ စားမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာ ၃ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ မဲရုံးမ်ား၌လူငယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးမႈသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ဆိုၾကသည္။

“မဲေပးက်တယ္။လုပ္ငန္းခြင္ သြားေနရေတာ့ မဲမေပးေတာ့ဘူးဆိုၿပီးထားခဲ့လိုက္တဲ့ အေနအထားေတြလည္ းေတြ႕ရပါတယ္။ တာေမြမွာမဲေပးတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္”ဟု ေဒၚျမနႏၵသင္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌လူငယ္မ်ားမဲေပး ခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္အတြက္ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္မဲေပးျခင္းေ သာ္လည္းေကာင္း၊ပညာသင္ၾကားေနသည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ မဲေပးခြင့္ရရွိေစမည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားေဆာ င္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

Photo : MarNaw/ MPA

Leave a Reply