ယခုႏွစ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်

0
235

ႏိုဝင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ အတြက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္စည္းၾကပ္ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ယခင္ စည္းၾကပ္ ႏႈန္းထားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သံုးဆယ္ရာခိုင္နႈန္း အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္စည္းၾကပ္ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ မႏၲေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေပါက္ေဈးမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ရာျဖတ္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈ ရာျဖတ္နႈန္းထားေတြ ေလ်ာ့လာတာကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါတယ္ ။ လက္ရွိေပါက္ေဈးနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ေလ်ာ့ခ်ရတယ္ ။ ပ်မ္းမွ် သံုးဆယ္ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ေလ်ာ့က်တယ္ ။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာေတာ့ မတူဘူးေပါ့” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယခင္က မႏၲေလးတြင္ ေျမျပင္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ နႈန္းထားမ်ားထက္ သတ္မွတ္နႈန္းထားမ်ားမွာ ပိုေနသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ အေရာင္းအဝယ္မ်ားတြင္ GP ၊ SP မ်ားျဖင့္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ေဈးနႈန္းမ်ားေလ်ာ့က်မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။

“အိမ္ၿခံေျမ ရာျဖတ္နႈန္းထားေတြက်တာေတာ့ သိသာတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိေျမျပင္မွာ ေပါက္ေနတာေတြကလည္း ေဈးက်တယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေပါက္ေဈးထက္ေလ်ာ့ေရာင္းတာေတြရွိတယ္။ အခြန္ေဆာင္မယ့္သူေတာ့ ပိုတိုးလာနိုင္တယ္” ဟု အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ၁ က်ပ္ မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ထိ ၂၀ ရာခုိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထက္ ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ အတြက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္စည္းၾကပ္ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ယခင္ စည္းၾကပ္ ႏႈန္းထားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သံုးဆယ္ရာခိုင္နႈန္း အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္စည္းၾကပ္ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ မႏၲေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေပါက္ေဈးမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ရာျဖတ္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈ ရာျဖတ္နႈန္းထားေတြ ေလ်ာ့လာတာကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါတယ္ ။ လက္ရွိေပါက္ေဈးနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ေလ်ာ့ခ်ရတယ္ ။ ပ်မ္းမွ် သံုးဆယ္ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ေလ်ာ့က်တယ္ ။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာေတာ့ မတူဘူးေပါ့” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယခင္က မႏၲေလးတြင္ ေျမျပင္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ နႈန္းထားမ်ားထက္ သတ္မွတ္နႈန္းထားမ်ားမွာ ပိုေနသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ အေရာင္းအဝယ္မ်ားတြင္ GP ၊ SP မ်ားျဖင့္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ရာျဖတ္ ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ေဈးနႈန္းမ်ားေလ်ာ့က်မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။

“အိမ္ၿခံေျမ ရာျဖတ္နႈန္းထားေတြက်တာေတာ့ သိသာတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိေျမျပင္မွာ ေပါက္ေနတာေတြကလည္း ေဈးက်တယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေပါက္ေဈးထက္ေလ်ာ့ေရာင္းတာေတြရွိတယ္။ အခြန္ေဆာင္မယ့္သူေတာ့ ပိုတိုးလာနိုင္တယ္” ဟု အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ၁ က်ပ္ မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ထိ ၂၀ ရာခုိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထက္ ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply