စာဝါက်ားငွက္ကို မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

0
144

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၊၂၀၁၈

အေကာင္ေရလ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာေသာ စာဝါက်ားငွက္ (Yello breasted Bunting) မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ အျဖစ္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္းခိုငွက္အျဖစ္ေတြ႔ရေသာ စာဝါက်ား ငွက္မ်ိဳးစိတ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရွားပါးမ်ိဳးသုဥ္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ငါးႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေနာက္တစ္္ဆင့္အျဖစ္ မ်ိဳးသုဥ္းလု နီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စာဝါက်ားငွက္သည္ တကမၻာလုံးတြင္ အေကာင္ေရ (၂၀၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္း ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ေရ ၁၂၀ မွ ၆၀၀ ၾကားသာေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔အတြင္ အေကာင္ေရ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ေနရင္းေဒသမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္) မွ ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ က ေျပာသည္။

မ်ိဳးသုဥ္လုနီးပါးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စာဝါက်ားငွက္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ ၆၁ ေကာင္၊ ပုဂံတြင္ ၁၀ ေကာင္ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ၿပီး အင္းေလး၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ ကေလာႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ( ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) မွတ္တမ္းမ်ားအရသိသည္။

စာဝါက်ားငွက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွားပါးစာရင္းဝင္ေနေသာ စာဘုန္းႀကီးငွက္ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး အေရာင္အဆင္း ႏွင့္ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ကြဲျပားသည္။ စာဘုန္းႀကီးငွက္ႏွင့္ စာဝါၾကားငွက္ တို႔သည္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကၿပီး စာဝါၾကားငွက္ က ပိုမိုရွားပါးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- Credit WCS Myanma

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၊၂၀၁၈

အေကာင္ေရလ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာေသာ စာဝါက်ားငွက္ (Yello breasted Bunting) မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ အျဖစ္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္းခိုငွက္အျဖစ္ေတြ႔ရေသာ စာဝါက်ား ငွက္မ်ိဳးစိတ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရွားပါးမ်ိဳးသုဥ္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ငါးႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေနာက္တစ္္ဆင့္အျဖစ္ မ်ိဳးသုဥ္းလု နီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စာဝါက်ားငွက္သည္ တကမၻာလုံးတြင္ အေကာင္ေရ (၂၀၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္း ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ေရ ၁၂၀ မွ ၆၀၀ ၾကားသာေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔အတြင္ အေကာင္ေရ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ေနရင္းေဒသမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္) မွ ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ က ေျပာသည္။

မ်ိဳးသုဥ္လုနီးပါးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စာဝါက်ားငွက္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ ၆၁ ေကာင္၊ ပုဂံတြင္ ၁၀ ေကာင္ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ၿပီး အင္းေလး၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ ကေလာႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ( ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) မွတ္တမ္းမ်ားအရသိသည္။

စာဝါက်ားငွက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွားပါးစာရင္းဝင္ေနေသာ စာဘုန္းႀကီးငွက္ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး အေရာင္အဆင္း ႏွင့္ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ကြဲျပားသည္။ စာဘုန္းႀကီးငွက္ႏွင့္ စာဝါၾကားငွက္ တို႔သည္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကၿပီး စာဝါၾကားငွက္ က ပိုမိုရွားပါးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- Credit WCS Myanma

Leave a Reply