စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမရွိလ်ွင္ လိုင္စင္ရပ္ဆိုင္းမည္

0
129

ႏိုဝင္ဘာ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးမည္မဟုတ္ပဲ လိုင္စင္ပါ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုက ေခတ္မီအေရာင္းဆိုင္ေတြလိုမိ်ဳးနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးျဖစ္ေနတယ္။မြမ္းမံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ပါ တည္ေဆာက္နိုင္ရင္ ၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းမွာလိုင္စင္ေပးမယ္။ အကယ္၍မေဆာက္နိုင္ဘူးဆိုရင္ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ဆက္ၿပီးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။လိုင္စင္ရပ္ဆိုင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးသန္႔စင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေဆာက္မည္ဆိုပါက Detail Design Layout Plan နဲ႔ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ လာေရာက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး Safety အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ Standard အတိုင္းတည္ေဆာက္နိုင္/မတည္ေဆာက္နိုင္စီစစ္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ယခုလအတြင္းအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုမနွစ္မကုန္မီ တစ္နွစ္အတြင္းျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လိုင္စင္မဲ့ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ၂၃၅၆ ဆိုင္ရာ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးမည္မဟုတ္ပဲ လိုင္စင္ပါ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုက ေခတ္မီအေရာင္းဆိုင္ေတြလိုမိ်ဳးနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးျဖစ္ေနတယ္။မြမ္းမံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ပါ တည္ေဆာက္နိုင္ရင္ ၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းမွာလိုင္စင္ေပးမယ္။ အကယ္၍မေဆာက္နိုင္ဘူးဆိုရင္ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ဆက္ၿပီးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။လိုင္စင္ရပ္ဆိုင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးသန္႔စင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေဆာက္မည္ဆိုပါက Detail Design Layout Plan နဲ႔ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ လာေရာက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး Safety အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ Standard အတိုင္းတည္ေဆာက္နိုင္/မတည္ေဆာက္နိုင္စီစစ္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ယခုလအတြင္းအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုမနွစ္မကုန္မီ တစ္နွစ္အတြင္းျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လိုင္စင္မဲ့ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ၂၃၅၆ ဆိုင္ရာ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply