မီကိုစက္ရံု အလုပ္သမား (၃၀) ဦးအား အလုပ္ထုတ္ခံရ

0
168

ႏိုဝင္ဘာ ၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း ၊ ၆၄ လမ္းနွင့္ ၆၅ လမ္းၾကားရွိ မီကိုေကာ္ဖီမစ္စက္ရံုက အလုပ္သမား (၃၀) ဦးအား အလုပ္မွ အၿပီးအပိုင္ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္က စာထြက္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ရျခင္းသည္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို နာခံမႈမရွိျခင္း၊ ဌာနႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဝန္ထမ္းမ်ားအား မေျခမငံေျပာဆိုျခင္း၊ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိပဲ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမရွိေအာင္ ဆူပူေနွာက္ယွက္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစျခင္း နွင့္ ၿငိႏိႈင္းျဖန္ေျဖေပးမယ့္ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားအား ေစာင့္ဆိုင္းလိုျခင္း မရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီေန႔ သူတို႔ေတြနဲ႔ EC စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မယ့္ ကိစၥ ညိွႏိႈင္းဖို႔သြားရာမွာ သူတို႔က အလုပ္ထုတ္စာ ေပးတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က အစည ၊ အလည တို႔က လူႀကီးေတြကလည္း အလုပ္ရွင္ဘက္ကပဲ လိုက္ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကို အယံုအၾကည္မရွိဘူး” ဟု အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုထက္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ ကိစၥအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးမခ်င္း တိုင္းအစိုးရရံုးေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းသြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း ၊ ၆၄ လမ္းနွင့္ ၆၅ လမ္းၾကားရွိ မီကိုေကာ္ဖီမစ္စက္ရံုက အလုပ္သမား (၃၀) ဦးအား အလုပ္မွ အၿပီးအပိုင္ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္က စာထြက္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ရျခင္းသည္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို နာခံမႈမရွိျခင္း၊ ဌာနႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဝန္ထမ္းမ်ားအား မေျခမငံေျပာဆိုျခင္း၊ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိပဲ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမရွိေအာင္ ဆူပူေနွာက္ယွက္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစျခင္း နွင့္ ၿငိႏိႈင္းျဖန္ေျဖေပးမယ့္ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားအား ေစာင့္ဆိုင္းလိုျခင္း မရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီေန႔ သူတို႔ေတြနဲ႔ EC စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မယ့္ ကိစၥ ညိွႏိႈင္းဖို႔သြားရာမွာ သူတို႔က အလုပ္ထုတ္စာ ေပးတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က အစည ၊ အလည တို႔က လူႀကီးေတြကလည္း အလုပ္ရွင္ဘက္ကပဲ လိုက္ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကို အယံုအၾကည္မရွိဘူး” ဟု အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုထက္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ ကိစၥအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးမခ်င္း တိုင္းအစိုးရရံုးေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းသြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply