ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး တို႔ ကတိသစၥာျပဳ

0
158

ႏိုဝင္ဘာ ၁၂
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ဘာလ ၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးတို႕ က ကတိသစၥာျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္လခန္႔ရပ္နားထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ယေန႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပေနၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Photo : MPA

ႏိုဝင္ဘာ ၁၂
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ဘာလ ၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးတို႕ က ကတိသစၥာျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္လခန္႔ရပ္နားထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ယေန႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပေနၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Photo : MPA

Leave a Reply