လ၀က ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ရီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး အပိုင္း(၁)

0
142

“လက္ခံတဲ့အေပါက္၀မွာ အၾကမ္းဖက္ကိစၥ၊NVC ကဒ္ကိုမယူတဲ့ကိစၥ၊ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ကိုမလိုက္နာဘူး ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့တိက်ျပတ္သားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ အစိုးရထုတ္ၿပီးၿပီလား”

လ၀က ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ရီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အပိုင္း(၁)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၂၂၅၁ဦးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္မွစတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရစခန္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၁၅၀ႏႈန္းအား ျပန္လည္လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

႔ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ အၿငိမ္းစားရဲခ်ဳပ္၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

“လက္ခံတဲ့အေပါက္၀မွာ အၾကမ္းဖက္ကိစၥ၊NVC ကဒ္ကိုမယူတဲ့ကိစၥ၊ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ကိုမလိုက္နာဘူး ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့တိက်ျပတ္သားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ အစိုးရထုတ္ၿပီးၿပီလား”

လ၀က ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ရီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အပိုင္း(၁)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၂၂၅၁ဦးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္မွစတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရစခန္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၁၅၀ႏႈန္းအား ျပန္လည္လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

႔ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ အၿငိမ္းစားရဲခ်ဳပ္၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

Leave a Reply