ဂရိတ္ေဝါ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ၾကားကာလ လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးေပးရန္ သေဘာတူညီမႈရ

0
158

နို၀င္ဘာ ၁၅
ကိုလူသစ္

လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ ဂရိတ္ေ၀ါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ စက္ရုံပိုင္ရွင္မ်ားဘက္က ၾကားကာလလုပ္ခလ စာႏွင့္အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္း အားေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းခံစာ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ စုိးရအဖြဲ႕ရုံးရွိ ခန္းမ(၃)၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႔ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံမႈမွသေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိမႈမွရရွိလာသည့္အခ်က္အေပၚ ႏွစ္ဖက္သေဘာညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆး ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားၾကားသေဘာတူညီမႈရရွိထားသည့္ ၾကားကာလလုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာေၾကးေပး အပ္မႈကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္ရွင္ဘက္နဲ႔အလုပ္သမားေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ အလုပ္သမားေတြဘက္ကေ တာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ကိုသေဘာလိုက္တဲ့အတြက္ အဆင္ေျပသြားတာပါ”ဟု မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ ခ်က္တြင္ ရရွိေသးျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ခလစာ၊လုပ္ငန္း ခြင္ အတြင္း၀င္ေရာက္ ခြင့္မေပးခ်ိန္မွေဆြးေႏြးခ်ိန္အထိၾကားကာလနစ္နာေၾကးေပးအပ္ၿပီးအလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္လိုျခင္းမရွိပါက ၾကားကာလနစ္ေၾကး၊အလုပ္ထု တ္ပယ္ ေၾကာင္း ႏို႔တစ္ေၾကး၊ အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာမႈအတြက္ အလုပ္သက္အလိုက္ ခံစားခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ တြင္အလုပ္ရွင္ဘက္က ဒုတိယအခ်က္ကို လက္ခံညွိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : YRG

နို၀င္ဘာ ၁၅
ကိုလူသစ္

လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ ဂရိတ္ေ၀ါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ စက္ရုံပိုင္ရွင္မ်ားဘက္က ၾကားကာလလုပ္ခလ စာႏွင့္အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္း အားေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းခံစာ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ စုိးရအဖြဲ႕ရုံးရွိ ခန္းမ(၃)၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႔ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံမႈမွသေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိမႈမွရရွိလာသည့္အခ်က္အေပၚ ႏွစ္ဖက္သေဘာညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆး ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားၾကားသေဘာတူညီမႈရရွိထားသည့္ ၾကားကာလလုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာေၾကးေပး အပ္မႈကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္ရွင္ဘက္နဲ႔အလုပ္သမားေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ အလုပ္သမားေတြဘက္ကေ တာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ကိုသေဘာလိုက္တဲ့အတြက္ အဆင္ေျပသြားတာပါ”ဟု မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ ခ်က္တြင္ ရရွိေသးျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ခလစာ၊လုပ္ငန္း ခြင္ အတြင္း၀င္ေရာက္ ခြင့္မေပးခ်ိန္မွေဆြးေႏြးခ်ိန္အထိၾကားကာလနစ္နာေၾကးေပးအပ္ၿပီးအလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္လိုျခင္းမရွိပါက ၾကားကာလနစ္ေၾကး၊အလုပ္ထု တ္ပယ္ ေၾကာင္း ႏို႔တစ္ေၾကး၊ အလုပ္ထုတ္ပယ္နစ္နာမႈအတြက္ အလုပ္သက္အလိုက္ ခံစားခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ တြင္အလုပ္ရွင္ဘက္က ဒုတိယအခ်က္ကို လက္ခံညွိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : YRG

Leave a Reply