အပ္စိုက္ကုသမႈကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ တင္ျပထား

0
151

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅
ေမစု

အေႀကာေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါမ်ားအား ကုသေပးရာတြင္ ေပ်ာက္ကင္းမႈမ်ား ရွိသည့္ အပ္စိုက္ကုသျခင္း အားတရားဝင္ကုသေရးျဖစ္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ေကာ္မရွင္တြင္ တင္ျပထားေႀကာင္း အပ္စိုက္ကုသသည့္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။

အပ္စိုက္၍ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ကုသရေသာပညာရပ္ သည္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ခန္႔ကပင္ တရုတ္ျပည္မွစတင္ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ရာ ေသြးေလမ်ားအားပုံမွန္လည္ပတ္ကာေရာဂါမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသရသည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ျပီး ကင္ဆာေရာဂါမွလြဲ၍ က်န္သည့္ေရာဂါေဝဒနာ အားလုံးနီးပါးသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ကုသနိုင္ေႀကာင္းသိရသည္။

” ကမာၻ ေပၚမွာအပ္စိုက္ကုပညာက အေတာ္ထြန္းကားေနပါျပီ။ ဒီပညာရပ္အတြက္ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔လည္း နည္းနည္းပဲလိုပါေတာ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေကာ္မရွင္မွာ ေလ်ွာက္ထားျပီးပါျပီ။ သူတို႔လည္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူျပီးအေပၚကို တင္ေပးလိုက္ျပီ သမၼတႀကီး စီေတာ့ေရာက္ သြားျပီ သမၼတႀကီးက လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ ဥပေဒေရးဆြဲရုံပါပဲ”ဟု အပ္စိုက္ကုပညာရွင္ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္လႈိင္ကေျပာသည္။

အပ္စိုက္ကုသမႈျဖင့္ ေလျဖတ္သူ နားမႀကားသူမ်ားအားကုသေပးခဲ့ရာတြင္ ပုံမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ကာ ေကာင္းမြန္သြားသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိဆြံ႕အ
နားမႀကား ကေလးမ်ားေက်ာင္း တြင္နားမႀကာကေလးမ်ားအတြက္ကုသိုလ္ျဖစ္ အပ္စိုက္ကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အပ္စိုက္ကုသမႈေပးေနေသာ ပညာရွင္ ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိျပီး နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔အပ္စိုက္ကုသေန႔အား အေမရိကန္ နိုင္ငံအျပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ မ်ားကက်င္းပႀကရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အပ္စိုက္ကုသပညာရပ္အား ထြန္းကားလာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး Orchid ဟိုတယ္၌ ပထမဦးဆုံးအပ္စိုက္ကုသေန႔ကို က်င္းပခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅
ေမစု

အေႀကာေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါမ်ားအား ကုသေပးရာတြင္ ေပ်ာက္ကင္းမႈမ်ား ရွိသည့္ အပ္စိုက္ကုသျခင္း အားတရားဝင္ကုသေရးျဖစ္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ေကာ္မရွင္တြင္ တင္ျပထားေႀကာင္း အပ္စိုက္ကုသသည့္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။

အပ္စိုက္၍ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ကုသရေသာပညာရပ္ သည္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ခန္႔ကပင္ တရုတ္ျပည္မွစတင္ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ရာ ေသြးေလမ်ားအားပုံမွန္လည္ပတ္ကာေရာဂါမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသရသည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ျပီး ကင္ဆာေရာဂါမွလြဲ၍ က်န္သည့္ေရာဂါေဝဒနာ အားလုံးနီးပါးသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ကုသနိုင္ေႀကာင္းသိရသည္။

” ကမာၻ ေပၚမွာအပ္စိုက္ကုပညာက အေတာ္ထြန္းကားေနပါျပီ။ ဒီပညာရပ္အတြက္ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔လည္း နည္းနည္းပဲလိုပါေတာ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေကာ္မရွင္မွာ ေလ်ွာက္ထားျပီးပါျပီ။ သူတို႔လည္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူျပီးအေပၚကို တင္ေပးလိုက္ျပီ သမၼတႀကီး စီေတာ့ေရာက္ သြားျပီ သမၼတႀကီးက လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ ဥပေဒေရးဆြဲရုံပါပဲ”ဟု အပ္စိုက္ကုပညာရွင္ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္လႈိင္ကေျပာသည္။

အပ္စိုက္ကုသမႈျဖင့္ ေလျဖတ္သူ နားမႀကားသူမ်ားအားကုသေပးခဲ့ရာတြင္ ပုံမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ကာ ေကာင္းမြန္သြားသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိဆြံ႕အ
နားမႀကား ကေလးမ်ားေက်ာင္း တြင္နားမႀကာကေလးမ်ားအတြက္ကုသိုလ္ျဖစ္ အပ္စိုက္ကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အပ္စိုက္ကုသမႈေပးေနေသာ ပညာရွင္ ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိျပီး နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔အပ္စိုက္ကုသေန႔အား အေမရိကန္ နိုင္ငံအျပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ မ်ားကက်င္းပႀကရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အပ္စိုက္ကုသပညာရပ္အား ထြန္းကားလာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး Orchid ဟိုတယ္၌ ပထမဦးဆုံးအပ္စိုက္ကုသေန႔ကို က်င္းပခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply