ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ ၂၃ ခုေျမာက္အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား ဒဂုံ ၂ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္တပ္ဆင္

0
95

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ေမစု

အေနာက္တိုင္းဟန္ ႏွင့္ျမန္မာမႈလက္ရာ ေပါင္းစပ္ထားေသာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း အထက ၂ ဒဂုံ ယခင္ၿမိဳ႕မေက်ာင္းႀကီး အား ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ ၂၃ခု ေျမာက္အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားအျဖစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို ယေန႔တြင္အဆိုပါေက်ာင္း ၌ျပဳလုပ္ခ
ဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင ့္Royal Phillip တို႔ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ရွိ ေရွးလက္ရာ ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံမ်ားအား အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္လာသည္မွာ ယေန႔ထိ ၂၃ခုရွိေနျပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

” ကမၺည္းျပား ေတြက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ႏွစ္၁၀၀ ျပည့္ျပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာအမ်ားစု မွာ လိုက္တပ္ဆင္တာပါ။ အမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေမြႏွစ္ေတြကို အေလးထားျပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔ စိတ္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ြန္မတို႔ တပ္ဆင္တာပါ။ ဒီေန႔ကေတာ့ ၂၃ခုေျမာက္ကမၺည္းျပားကို တပ္ဆင္တာပါ။ အဓိကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲက ေနရာေတြကို အေလးထားတပ္ဆင္တာပါ” ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္ ကေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္မႈ မွာ ယေန႔ျမိဳ႕မေက်ာင္းတြင္၃ခုေျမာက္အျဖစ္တပ္ဆင္မႈအပါအဝင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ အထက ၆ ႏွင့္ အထက ၁ ဒဂုံ တို႔တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္အတြင္း အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ရန္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕မတိုင္းရင္းသား အမည္တြင္သည့္ေက်ာင္းကို ဗဟန္းသပိတ္စခန္အပါအဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း စစ္တမ္းလ်ား ေနရာမ်ိဳးစုံတြင္ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၆တြင္ ဆရာႀကီးဦးဘလြင္ ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေႀကာင့္ ျမိဳ႕မအမ်ိဳးသားေက်ာင္းကို ေျမ ၆ဧက ေပၚတြင္အေျချပဳကာ နဝမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၁ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ ခရစ္ႏွစ္၁၉၂၉ ႏိုဝင္ဘာ၂၅ ရက္ ညေန၄ နာရီတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္စတင္အုပ္ျမစ္ခ်မဂၤလာျပဳလုပ္ ခဲ့ကာ ၁၉၂၉- ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ျမိဳ႕မေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းဝတ္စုံ အျဖဴအစိမ္း စတင္ဝတ္ဆင္ရန္ လႈပ္ရွားေသာႏွစ္ မ်ားျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကိုျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ ျမိဳ႕မအမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အျခားေသာသာသနာျပဳေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ေမစု

အေနာက္တိုင္းဟန္ ႏွင့္ျမန္မာမႈလက္ရာ ေပါင္းစပ္ထားေသာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း အထက ၂ ဒဂုံ ယခင္ၿမိဳ႕မေက်ာင္းႀကီး အား ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ ၂၃ခု ေျမာက္အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားအျဖစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို ယေန႔တြင္အဆိုပါေက်ာင္း ၌ျပဳလုပ္ခ
ဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင ့္Royal Phillip တို႔ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ရွိ ေရွးလက္ရာ ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံမ်ားအား အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္လာသည္မွာ ယေန႔ထိ ၂၃ခုရွိေနျပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

” ကမၺည္းျပား ေတြက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ႏွစ္၁၀၀ ျပည့္ျပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာအမ်ားစု မွာ လိုက္တပ္ဆင္တာပါ။ အမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေမြႏွစ္ေတြကို အေလးထားျပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔ စိတ္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ြန္မတို႔ တပ္ဆင္တာပါ။ ဒီေန႔ကေတာ့ ၂၃ခုေျမာက္ကမၺည္းျပားကို တပ္ဆင္တာပါ။ အဓိကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲက ေနရာေတြကို အေလးထားတပ္ဆင္တာပါ” ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္ ကေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္မႈ မွာ ယေန႔ျမိဳ႕မေက်ာင္းတြင္၃ခုေျမာက္အျဖစ္တပ္ဆင္မႈအပါအဝင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ အထက ၆ ႏွင့္ အထက ၁ ဒဂုံ တို႔တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္အတြင္း အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ရန္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕မတိုင္းရင္းသား အမည္တြင္သည့္ေက်ာင္းကို ဗဟန္းသပိတ္စခန္အပါအဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း စစ္တမ္းလ်ား ေနရာမ်ိဳးစုံတြင္ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၆တြင္ ဆရာႀကီးဦးဘလြင္ ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေႀကာင့္ ျမိဳ႕မအမ်ိဳးသားေက်ာင္းကို ေျမ ၆ဧက ေပၚတြင္အေျချပဳကာ နဝမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၁ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ ခရစ္ႏွစ္၁၉၂၉ ႏိုဝင္ဘာ၂၅ ရက္ ညေန၄ နာရီတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္စတင္အုပ္ျမစ္ခ်မဂၤလာျပဳလုပ္ ခဲ့ကာ ၁၉၂၉- ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ျမိဳ႕မေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းဝတ္စုံ အျဖဴအစိမ္း စတင္ဝတ္ဆင္ရန္ လႈပ္ရွားေသာႏွစ္ မ်ားျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကိုျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ ျမိဳ႕မအမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အျခားေသာသာသနာျပဳေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply