ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမည္ဟု အီသီယုိးပီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာဆုိ

0
155


အက္ဒစ္အဘာဘာ ဇန္နဝါရီ ၅

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးၿပီး နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေရးစခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အီသီယိုးပီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုင္လဲမာရီယန္ဒဲဆာလက္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိင္လဲမာရီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည္ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ အီသီယုိးပီးယား၌ ေသြးေျမက်မႈပါဝင္သည့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မဲကီလာဝီ အက်ဥ္းစခန္းကို ပိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအက်ဥ္းစခန္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကသတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို အသံုးခ်ၿပီး အတုိက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားပါဝင္ေနသည္။ အမ္ဟာရာႏွင့္ အို႐ိုမီးယားေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား အန္ဒါဂါခ်ဴးဆီဂဲလည္း ပါဝင္ေန သည္။ ဆီဂဲသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယီမင္၌ ေလယာဥ္ေျပာင္းလဲ စီးနင္းရန္ ဖိအားေပးခံရၿပီး အီသီယိုးပီးယားသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမည္မွ်ရိွသည္ကို မသိႏုိင္ေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ားက အက်ဥ္းသား ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀၀၀ ဦးတုိ႔အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လႊတ္မည္ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပး႐ုံသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္ အက္ဒစ္အဘာဘာရွိ မဲကီလာဝီအက်ဥ္းစခန္းကိုလည္း ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိင္လဲမာရီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရကို ေဝဖန္သူမ်ားကို ယင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေခတ္သစ္ျပတုိက္တစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

အက္ဒစ္အဘာဘာ ဇန္နဝါရီ ၅

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးၿပီး နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေရးစခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အီသီယိုးပီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုင္လဲမာရီယန္ဒဲဆာလက္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိင္လဲမာရီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည္ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ အီသီယုိးပီးယား၌ ေသြးေျမက်မႈပါဝင္သည့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မဲကီလာဝီ အက်ဥ္းစခန္းကို ပိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအက်ဥ္းစခန္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကသတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို အသံုးခ်ၿပီး အတုိက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားပါဝင္ေနသည္။ အမ္ဟာရာႏွင့္ အို႐ိုမီးယားေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား အန္ဒါဂါခ်ဴးဆီဂဲလည္း ပါဝင္ေန သည္။ ဆီဂဲသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယီမင္၌ ေလယာဥ္ေျပာင္းလဲ စီးနင္းရန္ ဖိအားေပးခံရၿပီး အီသီယိုးပီးယားသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမည္မွ်ရိွသည္ကို မသိႏုိင္ေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ားက အက်ဥ္းသား ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀၀၀ ဦးတုိ႔အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လႊတ္မည္ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပး႐ုံသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္ အက္ဒစ္အဘာဘာရွိ မဲကီလာဝီအက်ဥ္းစခန္းကိုလည္း ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိင္လဲမာရီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရကို ေဝဖန္သူမ်ားကို ယင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေခတ္သစ္ျပတုိက္တစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply