သတင္းတုမ်ားကုိ တန္ျပန္ႏုိင္ေရး ဥပေဒျပဌာန္းရန္ စီစဥ္ေနဟု ျပင္သစ္သမၼတေျပာဆုိ

0
132


ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၅

သတင္းတုမ်ားကို တန္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ဥပေဒသစ္တစ္ခုျပဌာန္းႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလ မာခရြန္က ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယားမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းတုမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခ်ိန္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ အလိမ္အညာတို႔ၾကား ျခားထားသည့္ စည္းမႈန္ဝါးသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူ က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းသြားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

မာခရြန္သည္ ႐ုရွားကို ရည္ရြယ္ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက သုံးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း မာခရြန္က လူသိရွင္ၾကားေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယူ႐ိုတစ္ေထာင္ခန္႔သံုး႐ုံျဖင့္ လူမႈမီဒီယာတြင္ မုသားမ်ားျဖန္႔ခ်ိလို႔ ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ႏွစ္သစ္ကူးကာလ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္း လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအေကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ နာမည္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သတင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏အရင္းအျမစ္ကိုေဖာ္ျပရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားရွိ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေငြေၾကးမည္မွ်သာ ေထာက္ပံ့ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းခံထားရသည့္ ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ ႐ုပ္သံစည္းၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပိုမိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုုရွားမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ အာရ္တီႏွင့္ စပြတ္နစ္တို႔သည္ လိမ္လည္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေနေၾကာင္း မာခရြန္က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာရ္တီသည္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားျဖင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုကို ထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၅

သတင္းတုမ်ားကို တန္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ဥပေဒသစ္တစ္ခုျပဌာန္းႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလ မာခရြန္က ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယားမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းတုမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခ်ိန္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ အလိမ္အညာတို႔ၾကား ျခားထားသည့္ စည္းမႈန္ဝါးသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူ က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းသြားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

မာခရြန္သည္ ႐ုရွားကို ရည္ရြယ္ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက သုံးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း မာခရြန္က လူသိရွင္ၾကားေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယူ႐ိုတစ္ေထာင္ခန္႔သံုး႐ုံျဖင့္ လူမႈမီဒီယာတြင္ မုသားမ်ားျဖန္႔ခ်ိလို႔ ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ႏွစ္သစ္ကူးကာလ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္း လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအေကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ နာမည္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သတင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏အရင္းအျမစ္ကိုေဖာ္ျပရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားရွိ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေငြေၾကးမည္မွ်သာ ေထာက္ပံ့ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းခံထားရသည့္ ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ ႐ုပ္သံစည္းၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပိုမိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုုရွားမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ အာရ္တီႏွင့္ စပြတ္နစ္တို႔သည္ လိမ္လည္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေနေၾကာင္း မာခရြန္က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာရ္တီသည္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားျဖင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုကို ထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply