မြမ္ဘုိင္း၌ ဇာတ္နိမ့္ဒါလစ္မ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ သယ္ယူပု႔ိေဆာင္ေရးထိခုိက္

0
179


မြမ္ဘုိင္း ဇန္နဝါရီ ၅

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ မြမ္ဘုိင္း၌ ဇာတ္နိမ့္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒါလစ္မ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာသည့္ ရထားမ်ား ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ရထားခရီးစဥ္ မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ားလည္း ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း မဟာရာသွ်တၱရျပည္နယ္၌လည္း အလားတူ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ပူေနးၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၁ရက္တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းကို ဒါလစ္အဖဲြ႕မ်ားက ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ဦးခန္႔ အဖမ္းခံခဲရၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဦးစားေပးရန္ မဟာရာသွ်တၱရျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

ပူေနးရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီဗန္ဒရာဖက္ဒါဗီက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းတခ်ိဳ႕သည္ မြန္ဘုိင္းသုိ႔ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ မြမ္ဘုိင္းမွ ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တခ်ိဳ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရထားမ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

မြမ္ဘုိင္း ဇန္နဝါရီ ၅

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ မြမ္ဘုိင္း၌ ဇာတ္နိမ့္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒါလစ္မ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာသည့္ ရထားမ်ား ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ရထားခရီးစဥ္ မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ားလည္း ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း မဟာရာသွ်တၱရျပည္နယ္၌လည္း အလားတူ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ပူေနးၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၁ရက္တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းကို ဒါလစ္အဖဲြ႕မ်ားက ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ဦးခန္႔ အဖမ္းခံခဲရၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဦးစားေပးရန္ မဟာရာသွ်တၱရျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

ပူေနးရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီဗန္ဒရာဖက္ဒါဗီက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းတခ်ိဳ႕သည္ မြန္ဘုိင္းသုိ႔ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ မြမ္ဘုိင္းမွ ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တခ်ိဳ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရထားမ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply