ဆီးရီးယား အေရွ႕ဂိုတာ၌ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၂၅ ဦးေသဆံုး

0
170


ဂိုတာ ဇန္နဝါရီ ၅

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္ရွိၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အား ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အရပ္သား ၂၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက မီစ္ရာဘာၿမိဳ႕အား ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၈ ဦးတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးလည္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘင္ၿမိဳ႕၌လည္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ႐ုရွား၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရထားသည့္ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္ကုိ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူပုန္မ်ားက ဆီးရီးယားအစိုးရ တပ္သား အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရသည္ အေရွ႕ဂိုတာရွိ ေရာဂါေဝဒနာျပင္းထန္သူ ၂၉ ဦးကို ပိတ္ဆို႔မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး ဒမာ့စကတ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မီစ္ရာဘာၿမိဳ႕သည္ ႐ုရွား တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေၾကာင္း ဆီးရီးယား အရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူ ၁၈ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုးဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားသည္ အေျခအေနစိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘင္ရွိေသဆံုးသူ ေျခာက္ဦးတြင္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးတုိ႔ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးရွိခဲ့ကာ မီစ္ရာဘာႏွင့္အာဘင္ၿမိဳ႕မ်ားအား ႐ုရွားက ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားအစိုးရ၏မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုရွားႏွင့္ အီရန္၊ သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ တူရကီတုိ႔ၾကား သေဘာတူညီမႈအရ အေရွ႕ဂိုတာ အရပ္အား တုိက္ခိုက္မႈအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးွေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဂိုတာ ဇန္နဝါရီ ၅

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္ရွိၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အား ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အရပ္သား ၂၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက မီစ္ရာဘာၿမိဳ႕အား ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၈ ဦးတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးလည္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘင္ၿမိဳ႕၌လည္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ႐ုရွား၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရထားသည့္ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္ကုိ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူပုန္မ်ားက ဆီးရီးယားအစိုးရ တပ္သား အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရသည္ အေရွ႕ဂိုတာရွိ ေရာဂါေဝဒနာျပင္းထန္သူ ၂၉ ဦးကို ပိတ္ဆို႔မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး ဒမာ့စကတ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မီစ္ရာဘာၿမိဳ႕သည္ ႐ုရွား တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေၾကာင္း ဆီးရီးယား အရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူ ၁၈ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုးဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားသည္ အေျခအေနစိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘင္ရွိေသဆံုးသူ ေျခာက္ဦးတြင္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးတုိ႔ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးရွိခဲ့ကာ မီစ္ရာဘာႏွင့္အာဘင္ၿမိဳ႕မ်ားအား ႐ုရွားက ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားအစိုးရ၏မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုရွားႏွင့္ အီရန္၊ သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ တူရကီတုိ႔ၾကား သေဘာတူညီမႈအရ အေရွ႕ဂိုတာ အရပ္အား တုိက္ခိုက္မႈအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးွေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply