နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္၍ အေရးယူသူမ်ားကို ျပန္လည္အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္း

0
105

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း မွ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာမတစ္ဦးကို နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္၍ အေရးယူသူမ်ားကို ျပန္လည္အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း အဂၤလိပ္စာဌာန မွ လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္းအား ေနအိမ္တြင္း ျပႆနာနွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က အလုပ္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း စာထြက္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မ ေယာကၡမနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တာကို တရားရံုးမွာ အျပစ္ရွိတယ္ မရွိဘူး တစ္စံုတစ္ရာ အမိန္႔မခ်ေသးပဲနဲ႔ ခုလို တာဝန္ယာယီရပ္ဆိုင္းတဲ့ အေပၚမွာ လံုးဝ ေက်နပ္မႈမရွိဘူး ။ ကြ်န္မ လစာေတြလည္း ျဖတ္ခံရတယ္ ။ လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္တယ္ တျခားဘာမွ ၾကားေပါက္ဆိုတာမရွိဘူး ။ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္း က ေျပာသည္။

တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္အတြင္ ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္က အထက္အဆင့္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာင္းအုပ္ နွင့္ ေဒၚေမသူဝင္းၾကားတြင္ ခြင့္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္းအေနျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရၿပီး ထို႔ေနာက္ နိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ က တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ နွင့္ စက္တင္ဘာလ နွစ္လလံုး အလုပ္ဆင္းခဲ့ရၿပီး လစာအျပည့္အဝ မရေၾကာင္း ေဒၚေမသူဝင္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း မွ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာမတစ္ဦးကို နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္၍ အေရးယူသူမ်ားကို ျပန္လည္အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း အဂၤလိပ္စာဌာန မွ လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္းအား ေနအိမ္တြင္း ျပႆနာနွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က အလုပ္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း စာထြက္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မ ေယာကၡမနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တာကို တရားရံုးမွာ အျပစ္ရွိတယ္ မရွိဘူး တစ္စံုတစ္ရာ အမိန္႔မခ်ေသးပဲနဲ႔ ခုလို တာဝန္ယာယီရပ္ဆိုင္းတဲ့ အေပၚမွာ လံုးဝ ေက်နပ္မႈမရွိဘူး ။ ကြ်န္မ လစာေတြလည္း ျဖတ္ခံရတယ္ ။ လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္တယ္ တျခားဘာမွ ၾကားေပါက္ဆိုတာမရွိဘူး ။ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္း က ေျပာသည္။

တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္အတြင္ ေက်ာက္ဆည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္က အထက္အဆင့္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာင္းအုပ္ နွင့္ ေဒၚေမသူဝင္းၾကားတြင္ ခြင့္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚေမသူဝင္းအေနျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရၿပီး ထို႔ေနာက္ နိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ က တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ နွင့္ စက္တင္ဘာလ နွစ္လလံုး အလုပ္ဆင္းခဲ့ရၿပီး လစာအျပည့္အဝ မရေၾကာင္း ေဒၚေမသူဝင္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

Leave a Reply