အမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ

0
91

Traingel အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( ျမန္မာ) တိုု႔ပူးေပါင္းတင္ဆက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အင္းစိန္ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရွိ နံသာျမဳိင္ပန္းၿခံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : MPA

Traingel အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( ျမန္မာ) တိုု႔ပူးေပါင္းတင္ဆက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အင္းစိန္ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရွိ နံသာျမဳိင္ပန္းၿခံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : MPA

Leave a Reply