ေက်ာက္နီေမာ္က လုပ္ကမန္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိက္တြန္း

0
167

ဒီဇင္ဘာ ၁
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ၃၃၀၆ ဦးအား ကမန္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မ်ားထုတ္ေပးထားရွိမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရစိစစ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတတိယေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားအားကမန္တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးထားျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမမွန္ကန္ဘဲ တခုခုလြဲေခ်ာ္သြားခဲ့လွ်င္ အားလံုးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေျပာသည္။

“ေက်ာက္နီေမာ္ကလုပ္ကမန္ကိစၥကို ကိုင္တြယ္မႈမမွန္ကန္ဘူးဆိုရင္၊ တခုခုလြဲေခ်ာ္သြားရင္ အားလံုးမွာအခက္အခဲေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကစၥကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခုိင္ေတြဘက္က လည္း ဘက္မလိုက္ပဲ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။”ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွကေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္လုပ္လိုသူမ်ားကို ေဒသခံႏွစ္ဦးက ကမန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လ၀ကဌာနတြင္ေထာက္ခံေပးရၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရရွိသူမ်ားအား ကမန္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ေထာက္ခံသူမ်ားတြင္ ကမန္တုိင္းရင္းသားအစစ္ အမွန္မ်ားမပါရွိေၾကာင္း ကမန္အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဒီကိစၥမွာ ကမန္ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယက္ကေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုေပးရတယ္။ အဲဒီေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးတဲ့သူေတြကေကာ ကမန္အစစ္ဟုတ္ရဲ႕လား။ ကမန္မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေထာက္ခံေပးျခင္းခံရသူေတြက ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သြားမလဲ။ ဒီကစၥျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ဦးစံေက်ာ္လွကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္လ၀ကဦးစီးမွဴးတုိ႔က ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဌာနဆိုင္ရာအေနျဖင္ ခ်ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဦးစံေက်ာ္လွက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ၃၃၀၆ ဦးအား ကမန္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မ်ားထုတ္ေပးထားရွိမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရစိစစ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတတိယေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားအားကမန္တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးထားျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမမွန္ကန္ဘဲ တခုခုလြဲေခ်ာ္သြားခဲ့လွ်င္ အားလံုးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေျပာသည္။

“ေက်ာက္နီေမာ္ကလုပ္ကမန္ကိစၥကို ကိုင္တြယ္မႈမမွန္ကန္ဘူးဆိုရင္၊ တခုခုလြဲေခ်ာ္သြားရင္ အားလံုးမွာအခက္အခဲေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကစၥကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခုိင္ေတြဘက္က လည္း ဘက္မလိုက္ပဲ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။”ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွကေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္လုပ္လိုသူမ်ားကို ေဒသခံႏွစ္ဦးက ကမန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လ၀ကဌာနတြင္ေထာက္ခံေပးရၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရရွိသူမ်ားအား ကမန္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ေထာက္ခံသူမ်ားတြင္ ကမန္တုိင္းရင္းသားအစစ္ အမွန္မ်ားမပါရွိေၾကာင္း ကမန္အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဒီကိစၥမွာ ကမန္ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယက္ကေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုေပးရတယ္။ အဲဒီေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးတဲ့သူေတြကေကာ ကမန္အစစ္ဟုတ္ရဲ႕လား။ ကမန္မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေထာက္ခံေပးျခင္းခံရသူေတြက ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သြားမလဲ။ ဒီကစၥျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ဦးစံေက်ာ္လွကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္လ၀ကဦးစီးမွဴးတုိ႔က ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဌာနဆိုင္ရာအေနျဖင္ ခ်ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဦးစံေက်ာ္လွက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply