အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္စက္ရုံမ်ား အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားပါ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္ စီအဆင့္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္

0
155

ဒီဇင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိသည့္ စက္ရုံးမ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအျငင္း ပြားမႈမ်ားရွိပါက အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒအရ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၊ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ခုံသမာဓိႏွင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီအဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရွင္၊အလုပ္္သမားအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ အလုပ္သမားအေန ျဖင့္ ယခင္က အလုပ္သမားအေရးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသုိ႔တက္ေရာက္ တိုင္တန္းခြင့္မရွိဘဲ အရပ္ဘက္တရားရုံးမ်ားသုိ႔လႊဲေျပာင္း ေပးမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွဥပေဒမဲ့မတရား အလုပ္ထု တ္ခံရမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတက္ေရာက္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သုိ႔စာတင္ထားမႈအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီဟန္႔တားျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ ဆက္လက္လု ပ္ပိုင္ခြင့္ လည္းမေပးသည့္ အတြက္ ပုိမိုဆုိးရြားသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ သီးသန္႔တရားရုံးေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိခင္အခ်ိန္အထိ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔အဆုံးအ ျဖတ္ခံယူႏိုင္ခြင့္ျပဳရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ စက္ရုံမ်ားရွိအလုပ္သမားအေန ျဖင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးက အလုပ္သမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဥပေဒအရအႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈအ အေပၚ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ရက္က ျပန္လည္အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

“တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားေတြကို ခုံသမာဓိနဲ႔ခုံသမာဓိေကာင္စီကိုတက္ခြင့္ရတယ္ဆိုရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္တေလာ အလုပ္သမားေတြက ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးကိုသြားၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ ကိစၥ။ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေၾကးအားျဖင့္ေ သာ္လည္းေကာ င္း၊ဒီလိုမ်ိဳးသြားၿပီးေတာ့ တရားရုံးမွာရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ခက္ခဲတာေပါ့။အခုလို တစ္ဦးခ်င္း အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးဆို ရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္”ဟု အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုပ္သမားအျငင္းပြားႏွင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိ ေကာင္စီထံတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းမရွိပါေပးအပ္ႏိုင္မည့္ျပစ္ဒဏ္သည္ အမ်ားဆုံးေငြက်ပ္ ၁၀သိန္းသာရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကလိုက္နာမႈမ်ားမရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ အလုပ္သမားတရားရုံးအျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ ထိေရာက္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိသည့္ စက္ရုံးမ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအျငင္း ပြားမႈမ်ားရွိပါက အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒအရ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၊ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ခုံသမာဓိႏွင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီအဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရွင္၊အလုပ္္သမားအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ အလုပ္သမားအေန ျဖင့္ ယခင္က အလုပ္သမားအေရးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသုိ႔တက္ေရာက္ တိုင္တန္းခြင့္မရွိဘဲ အရပ္ဘက္တရားရုံးမ်ားသုိ႔လႊဲေျပာင္း ေပးမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွဥပေဒမဲ့မတရား အလုပ္ထု တ္ခံရမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတက္ေရာက္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သုိ႔စာတင္ထားမႈအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီဟန္႔တားျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ ဆက္လက္လု ပ္ပိုင္ခြင့္ လည္းမေပးသည့္ အတြက္ ပုိမိုဆုိးရြားသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ သီးသန္႔တရားရုံးေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိခင္အခ်ိန္အထိ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔အဆုံးအ ျဖတ္ခံယူႏိုင္ခြင့္ျပဳရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ စက္ရုံမ်ားရွိအလုပ္သမားအေန ျဖင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးက အလုပ္သမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဥပေဒအရအႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈအ အေပၚ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ရက္က ျပန္လည္အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

“တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားေတြကို ခုံသမာဓိနဲ႔ခုံသမာဓိေကာင္စီကိုတက္ခြင့္ရတယ္ဆိုရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္တေလာ အလုပ္သမားေတြက ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးကိုသြားၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ ကိစၥ။ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေၾကးအားျဖင့္ေ သာ္လည္းေကာ င္း၊ဒီလိုမ်ိဳးသြားၿပီးေတာ့ တရားရုံးမွာရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ခက္ခဲတာေပါ့။အခုလို တစ္ဦးခ်င္း အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးဆို ရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္”ဟု အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုပ္သမားအျငင္းပြားႏွင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိ ေကာင္စီထံတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွခုံသမာဓိႏွင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းမရွိပါေပးအပ္ႏိုင္မည့္ျပစ္ဒဏ္သည္ အမ်ားဆုံးေငြက်ပ္ ၁၀သိန္းသာရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကလိုက္နာမႈမ်ားမရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ အလုပ္သမားတရားရုံးအျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ ထိေရာက္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

Leave a Reply