“ဆရာ/ဆရာမမ်ား အခ်ိန္ေလးစားၾကရန္” အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ

0
132

ဒီဇင္ဘာ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ေလးစားမွသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလးစား လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာသည္။

“ကေလးေတြ အခ်ိန္ေလးစားဖို႔ဆိုရင္ ဆရာ/ဆရာမေတြကလည္း အခ်ိန္ေလးစားဖို႔လိုပါတယ္။ဆရာ/ဆရာမေတြကို အမႈိက္ပစ္တာတို႔ အခ်ိန္မေလးစားဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြကို သင္ေပးလို႔မရပါဘူး။အဲ့ေတာ့ အေသးအမႊားေလးေတြလို႔ ထင္ရေပမဲ့ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေ၀းလံေခါင္သီေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ မျမင္ပဲ နိုင္ငံအတြက္ ထိေရာက္စြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုဟု ျမင္ေစခ်င္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆိုတာကို စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ မျမင္ပဲ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု နိုင္ငံအတြက္ တကယ့္ ထိထိရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ အခြင့္အေရးလို႔ျမင္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုစြန္႔စားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ငယ္ရြယ္တဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြဆီမွာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ငါတို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားေတြ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ေနရာေတြ သြားရလာရခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြ အခုထက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက တစ္နိုင္ငံလံုးနဲ႔ ဆာလို႔ရွိရင္ ေနာက္က်ေနတဲ့ေနရာေတြမ်ာ သြားၿပီးပညာသင္ေပးမယ္။ ငါတို႔ ပညာေပးျခင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ ေမြးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လမ္းေပၚေရာက္ရွိေနသည့္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းခန္းထဲသို႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေရာက္ရွိသလဲ၊ ေက်ာင္းခန္း ထဲေရာက္ရွိေစေရးအတြက္လည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စာေတာ္သည့္ ကေလးမ်ားအား မ်က္နွာသာေပးသကဲ့သို႔ စာမေတာ္သည့္ ကေလးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုဂရုစိုက္ေစလိုေၾကာင္း ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ နိုင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္ ထိေရာက္စြာစြမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ အေျခခံပညာ က႑၊ ပညာေရး စနစ္ေပၚေပါက္ခိုင္မာလာနိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလ်ာ့ခ်၍ သာတူညီ မွ်ရွိျခင္း၊မိသားစု၀င္ေငြျမွင့္မားလာေစျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရည္ရွည္တည္တ့့ံခိုင္ျမဲေစျခင္း၊စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈခိုင္မာေစျခင္း၊ အစရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ က်ိဳးမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား တြင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ သည္ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ၉ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ေလးစားမွသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလးစား လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာသည္။

“ကေလးေတြ အခ်ိန္ေလးစားဖို႔ဆိုရင္ ဆရာ/ဆရာမေတြကလည္း အခ်ိန္ေလးစားဖို႔လိုပါတယ္။ဆရာ/ဆရာမေတြကို အမႈိက္ပစ္တာတို႔ အခ်ိန္မေလးစားဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြကို သင္ေပးလို႔မရပါဘူး။အဲ့ေတာ့ အေသးအမႊားေလးေတြလို႔ ထင္ရေပမဲ့ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေ၀းလံေခါင္သီေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ မျမင္ပဲ နိုင္ငံအတြက္ ထိေရာက္စြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုဟု ျမင္ေစခ်င္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆိုတာကို စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ မျမင္ပဲ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု နိုင္ငံအတြက္ တကယ့္ ထိထိရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ အခြင့္အေရးလို႔ျမင္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုစြန္႔စားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ငယ္ရြယ္တဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြဆီမွာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ငါတို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားေတြ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ေနရာေတြ သြားရလာရခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြ အခုထက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက တစ္နိုင္ငံလံုးနဲ႔ ဆာလို႔ရွိရင္ ေနာက္က်ေနတဲ့ေနရာေတြမ်ာ သြားၿပီးပညာသင္ေပးမယ္။ ငါတို႔ ပညာေပးျခင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ ေမြးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လမ္းေပၚေရာက္ရွိေနသည့္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းခန္းထဲသို႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေရာက္ရွိသလဲ၊ ေက်ာင္းခန္း ထဲေရာက္ရွိေစေရးအတြက္လည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စာေတာ္သည့္ ကေလးမ်ားအား မ်က္နွာသာေပးသကဲ့သို႔ စာမေတာ္သည့္ ကေလးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုဂရုစိုက္ေစလိုေၾကာင္း ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ နိုင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္ ထိေရာက္စြာစြမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ အေျခခံပညာ က႑၊ ပညာေရး စနစ္ေပၚေပါက္ခိုင္မာလာနိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလ်ာ့ခ်၍ သာတူညီ မွ်ရွိျခင္း၊မိသားစု၀င္ေငြျမွင့္မားလာေစျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရည္ရွည္တည္တ့့ံခိုင္ျမဲေစျခင္း၊စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈခိုင္မာေစျခင္း၊ အစရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ က်ိဳးမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား တြင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ သည္ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ၉ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply