တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမရွိသည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေၾကာင့္ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ႏုတ္ထြက္စာတင္

0
145

ဒီဇင္ဘာ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ တဲႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီဌာနရုံး သုိ႕ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုတ္ထြက္စာတင္ရျခင္းသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းမရွိျခင္း ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ရာအိမ္မွဴး (၁) ဦး နွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး (၁၁) ဦး တို႔က နုတ္ထြက္ခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေပၚကို ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဘာမွ ကာကြယ္မႈ မေပးဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲလုပ္ေတာ့ လံုၿခံဳေရးယူရတဲ့ ဆယ္အိမ္မွဴးကို မူးၿပီးေတာ့ ဆဲဆို လက္သီးနဲ႔ ထိုးသြားတယ္ ။ ဒါကို အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘာမွကာကြယ္မေပးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္စာတင္တာပါ” ဟု ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည့္ ရာအိမ္မွဴး ဦးသန္းနိုင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တဲႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လမ္းခင္းျခင္း ၊ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္လည္း ကူညီေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမႈကုိ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားက မဲစနစ္ၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ တဲႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီဌာနရုံး သုိ႕ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုတ္ထြက္စာတင္ရျခင္းသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းမရွိျခင္း ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ရာအိမ္မွဴး (၁) ဦး နွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး (၁၁) ဦး တို႔က နုတ္ထြက္ခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေပၚကို ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဘာမွ ကာကြယ္မႈ မေပးဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲလုပ္ေတာ့ လံုၿခံဳေရးယူရတဲ့ ဆယ္အိမ္မွဴးကို မူးၿပီးေတာ့ ဆဲဆို လက္သီးနဲ႔ ထိုးသြားတယ္ ။ ဒါကို အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘာမွကာကြယ္မေပးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္စာတင္တာပါ” ဟု ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာ မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည့္ ရာအိမ္မွဴး ဦးသန္းနိုင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တဲႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လမ္းခင္းျခင္း ၊ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္လည္း ကူညီေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဂုံညင္းေတာင္ေက်းရြာအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမႈကုိ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားက မဲစနစ္ၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply