ဗင္နီဇဲြလားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးဦးအား အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္

0
153

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၆

ဗင္နီဇဲြလားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလးဦးအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ အစုိးရက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆုိ႔ခံရသူမ်ားစာရင္းတြင္ အစားအစာမ်ားေမွာင္ခိုကူးခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႐ိုဒိုဖိုမာကိုေတာ္ရက္စ္လည္းပါဝင္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားလံုးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိတ္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ အလုပ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိုင္မႈပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတနီကိုလပ္စ္မာဒူ႐ိုအပါအဝင္ ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရ ၄၄ ဦးအေပၚ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိ္တ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗင္နီဇဲြလားသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ စစ္လိုလားၿပီး နယ္ခ်ဲ႕လိုစိတ္ကို ေအာက္က်ိဳ႕ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟာ့ဟဲအာရီယာဇာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဗင္နီဇဲြလားစစ္တပ္သည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ လူျဖဴအဓိက အစိုးရ၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို အညံ့ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတမာဒူ႐ိုႏွင့္၎၏အတြင္းစည္းေနမ်ားသည္ ၎တို႔ အက်ိဳးကို ဗင္နီဇဲြလားျပည္သူမ်ားထက္ ပိုမိုဦးစားေပးေနေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရိုဒိုဖိုကလီးမန္မာကိုေတာရက္စ္သည္ အစားအစာမ်ားေမွာင္ခို သြင္းမႈတြင္ အဓိကေနရာမွပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္း အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သမၼတမာဒူ႐ိုသည္ အစားအစာ ျဖန္႔ခ်ိေရး တာဝန္ကို စစ္တပ္အားေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ယင္း အစားအစာျဖန္႔ခ်ိေရးမွ ေငြေၾကးသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။
Source:BBC
႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၆

ဗင္နီဇဲြလားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလးဦးအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ အစုိးရက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆုိ႔ခံရသူမ်ားစာရင္းတြင္ အစားအစာမ်ားေမွာင္ခိုကူးခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႐ိုဒိုဖိုမာကိုေတာ္ရက္စ္လည္းပါဝင္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားလံုးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိတ္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ အလုပ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိုင္မႈပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတနီကိုလပ္စ္မာဒူ႐ိုအပါအဝင္ ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရ ၄၄ ဦးအေပၚ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိ္တ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗင္နီဇဲြလားသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ စစ္လိုလားၿပီး နယ္ခ်ဲ႕လိုစိတ္ကို ေအာက္က်ိဳ႕ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟာ့ဟဲအာရီယာဇာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဗင္နီဇဲြလားစစ္တပ္သည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ လူျဖဴအဓိက အစိုးရ၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို အညံ့ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတမာဒူ႐ိုႏွင့္၎၏အတြင္းစည္းေနမ်ားသည္ ၎တို႔ အက်ိဳးကို ဗင္နီဇဲြလားျပည္သူမ်ားထက္ ပိုမိုဦးစားေပးေနေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရိုဒိုဖိုကလီးမန္မာကိုေတာရက္စ္သည္ အစားအစာမ်ားေမွာင္ခို သြင္းမႈတြင္ အဓိကေနရာမွပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္း အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သမၼတမာဒူ႐ိုသည္ အစားအစာ ျဖန္႔ခ်ိေရး တာဝန္ကို စစ္တပ္အားေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ယင္း အစားအစာျဖန္႔ခ်ိေရးမွ ေငြေၾကးသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။
Source:BBC
႐ုိးေျမ

Leave a Reply