“မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဟု သမုတ္ခံရသည့္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည့္ ပံုစံ USDP တြင္ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့” ဟုဆို

0
119

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)တြင္ မိုးက်ေရႊ ကိုယ္လို႔ သမုတ္ခံရသည့္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပံုစံ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ယခင္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (USDP) ၌ ပါတီ အႀကီးပိုင္းပုဂၢိဳလ္ အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ ယခုအခါ ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည ။

” ေအာက္ေျခပါတီကေန တက္လာတဲ့ စနစ္နဲ႔ သြားတယ္။ ေအာက္ေျခပါတီက ေထာက္ခံမႈဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေျပာေနၾကတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္လို႔ သမုတ္ခံရတဲ့ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခါနီးမွ လာတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီမွာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ေျခပါတီနဲ႔ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ လက္ခံေသာ လူမွသာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ ေနာက္မွစတင္၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးအင္အားမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ ယွဥ္၍ စီမံသံုးသပ္မႈမ်ားရွိၿပီး ေအာက္ေျခပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တင္သြင္းပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၌ ပါတီဝင္ အင္အား ၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသမီးအင္အား ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwave #usdp #မိုးက်ေရႊကိုယ္

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)တြင္ မိုးက်ေရႊ ကိုယ္လို႔ သမုတ္ခံရသည့္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပံုစံ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ယခင္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (USDP) ၌ ပါတီ အႀကီးပိုင္းပုဂၢိဳလ္ အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ ယခုအခါ ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည ။

” ေအာက္ေျခပါတီကေန တက္လာတဲ့ စနစ္နဲ႔ သြားတယ္။ ေအာက္ေျခပါတီက ေထာက္ခံမႈဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေျပာေနၾကတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္လို႔ သမုတ္ခံရတဲ့ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခါနီးမွ လာတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီမွာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ေျခပါတီနဲ႔ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ လက္ခံေသာ လူမွသာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ ေနာက္မွစတင္၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးအင္အားမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ ယွဥ္၍ စီမံသံုးသပ္မႈမ်ားရွိၿပီး ေအာက္ေျခပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တင္သြင္းပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၌ ပါတီဝင္ အင္အား ၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသမီးအင္အား ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwave #usdp #မိုးက်ေရႊကိုယ္

Leave a Reply