အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားလာမႈမ်ား၌ ဌာနတြင္း/ပုဂၢဳိလ္ေရး မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႔ရ

0
194

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊၂၀၁၈

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားလာမႈမ်ား၌ ဌာနတြင္း/ပုဂၢဳိလ္ေရး မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႔ရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

ေကာ္မရွင္သုိ႔တုိင္ၾကားလာမႈမ်ား၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကုန္အထိ အဂတိလုိက္စားေၾကာင္း ၁၀၁ မႈ၊ လြဲမွားၿပီးတုိင္ၾကားလာမႈ ၉၀၇၊ ေျမယာစီမံခန့္ခြဲ အမႈ ၈၂၄ မႈ၊ တရားစီရင္ေရးအတြက္ တုိင္ၾကားမႈ ၈၂၀ မႈ၊ ဌာနတြင္း/ပုဂၢဳိလ္ေရးမမွန္မကန္ျပဳမႈ ၁၇၅၇ မႈ၊ ရုပ္သိမ္းအမႈ ၁၆ မႈ၊ အေထြေထြ တုိင္ၾကားမႈ ၂၅၀ ႏွင့္ စိစစ္ဆဲ ၁၈၈ မႈတုိ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေကာ္မရွင္ကို အမႈတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပပါလုိ႔ တာဝန္ေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိပါ တာဝန္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံေရး ရာထူး လက္ရွိျဖစ္သူတစ္ဦးကုိ အေရးယူေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ဥပေဒႏွင့္ အညီအဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟန္ညြန္႔က ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ႔သည္။

အဆုိပါ တုိင္ၾကားစားမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စိစစ္ေဆးအေရး အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးသည့္ အမႈတြဲ ၆၅ မႈ၊ အျခားဌာနမ်ားသုိ့ လႊဲေျပာင္းသည့္ (ရုိးရုိးလႊဲ /ျပန္ၾကားခ်က္ေတာင္း)အမႈတြဲေပါင္း ၁၁၈၄ မႈ၊ ေကာ္မရွင္ရုံးမွ မွတ္တမ္းတြဲထားရွိသည့္ (မွတ္တမ္းတြဲ/ မွတ္တမ္းတြဲေစာင့္ၾကည့္) အမႈတြဲေပါင္း ၃၄၀၉ မႈရွိၿပီး စစ္ေဆးဆဲ အမႈ ၂၀၅ မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အခန္း ၅၊ ပုဒ္မ ၂၁ ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔သည့္ကိစၥ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြေပးသည့္ကိစၥ၊ တိတိက်က် ၿပဌာန္းထားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သူအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ နစ္နာသူမွ (၁) ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားျခင္း၊(၂) ဤဥပေဒအရ ဖဲ႔ြစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ (၎ေကာ္မရွင္) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တစ္ခုခုသို႔ နစ္နာသူမွ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအက်ဳံဝင္ၿပီး (၃) သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသုိ႔ တုိင္ၾကားၿခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းၿပီး အဆိုပါ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ ေကာ္မရွင္သို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္း တုိ့ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလက စတင္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၎ေကာ္မရွင္အစား အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိ ေကာ္မရွင္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးေအာင္ၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) ဦးစိုးတင့္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) ဦးေအာင္လြင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယ ညႊန္႔ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) ဦးဟန္ၫြန္႔ တို႔ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အ၀င္(၁၂)ဦးျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊၂၀၁၈

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားလာမႈမ်ား၌ ဌာနတြင္း/ပုဂၢဳိလ္ေရး မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႔ရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

ေကာ္မရွင္သုိ႔တုိင္ၾကားလာမႈမ်ား၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကုန္အထိ အဂတိလုိက္စားေၾကာင္း ၁၀၁ မႈ၊ လြဲမွားၿပီးတုိင္ၾကားလာမႈ ၉၀၇၊ ေျမယာစီမံခန့္ခြဲ အမႈ ၈၂၄ မႈ၊ တရားစီရင္ေရးအတြက္ တုိင္ၾကားမႈ ၈၂၀ မႈ၊ ဌာနတြင္း/ပုဂၢဳိလ္ေရးမမွန္မကန္ျပဳမႈ ၁၇၅၇ မႈ၊ ရုပ္သိမ္းအမႈ ၁၆ မႈ၊ အေထြေထြ တုိင္ၾကားမႈ ၂၅၀ ႏွင့္ စိစစ္ဆဲ ၁၈၈ မႈတုိ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေကာ္မရွင္ကို အမႈတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပပါလုိ႔ တာဝန္ေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိပါ တာဝန္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံေရး ရာထူး လက္ရွိျဖစ္သူတစ္ဦးကုိ အေရးယူေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ဥပေဒႏွင့္ အညီအဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟန္ညြန္႔က ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ႔သည္။

အဆုိပါ တုိင္ၾကားစားမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စိစစ္ေဆးအေရး အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးသည့္ အမႈတြဲ ၆၅ မႈ၊ အျခားဌာနမ်ားသုိ့ လႊဲေျပာင္းသည့္ (ရုိးရုိးလႊဲ /ျပန္ၾကားခ်က္ေတာင္း)အမႈတြဲေပါင္း ၁၁၈၄ မႈ၊ ေကာ္မရွင္ရုံးမွ မွတ္တမ္းတြဲထားရွိသည့္ (မွတ္တမ္းတြဲ/ မွတ္တမ္းတြဲေစာင့္ၾကည့္) အမႈတြဲေပါင္း ၃၄၀၉ မႈရွိၿပီး စစ္ေဆးဆဲ အမႈ ၂၀၅ မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အခန္း ၅၊ ပုဒ္မ ၂၁ ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔သည့္ကိစၥ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြေပးသည့္ကိစၥ၊ တိတိက်က် ၿပဌာန္းထားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သူအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ နစ္နာသူမွ (၁) ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားျခင္း၊(၂) ဤဥပေဒအရ ဖဲ႔ြစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ (၎ေကာ္မရွင္) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တစ္ခုခုသို႔ နစ္နာသူမွ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအက်ဳံဝင္ၿပီး (၃) သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသုိ႔ တုိင္ၾကားၿခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းၿပီး အဆိုပါ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ ေကာ္မရွင္သို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္း တုိ့ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလက စတင္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၎ေကာ္မရွင္အစား အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိ ေကာ္မရွင္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးေအာင္ၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) ဦးစိုးတင့္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) ဦးေအာင္လြင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယ ညႊန္႔ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) ဦးဟန္ၫြန္႔ တို႔ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အ၀င္(၁၂)ဦးျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply