ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကဗၸည္းျပား တပ္ဆင္မည္

0
191

ဒီဇင္ဘာ ၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ဗိုလ္ ေအာင္ေက်ာ္လမ္းအား ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ျပား တပ္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖဲြ႕ထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ၂၀ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ ေတာင္းထား တယ္”ဟု အဆုိပါအဖဲြ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ႏွစ္(၈၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အျပာေရာင္ကဗၸည္းျပားတပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းကို ယခင္က စပတ္လမ္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖတ္ကာတည္ရွိၿပီး ကမ္းနားလမ္းမွ အထက္ဘက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလမ္း ကို ဆက္သြယ္ထားသည္။

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေပၚတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုး(ယခင္အတြင္းဝန္႐ံုး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာတိုက္ႀကီး ၊ စိန္႔ေမရီဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း စသည့္ ထင္႐ွားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ ယခုတပ္ဆင္မည့္ အျပာေရာင္က ဗၸည္းျပားမွာ ၂၅ ခုေျမာက္ တပ္ဆင္မည့္ ကဗၸည္းျပားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ဗိုလ္ ေအာင္ေက်ာ္လမ္းအား ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ျပား တပ္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖဲြ႕ထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ၂၀ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ ေတာင္းထား တယ္”ဟု အဆုိပါအဖဲြ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ႏွစ္(၈၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အျပာေရာင္ကဗၸည္းျပားတပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းကို ယခင္က စပတ္လမ္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖတ္ကာတည္ရွိၿပီး ကမ္းနားလမ္းမွ အထက္ဘက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလမ္း ကို ဆက္သြယ္ထားသည္။

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေပၚတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုး(ယခင္အတြင္းဝန္႐ံုး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာတိုက္ႀကီး ၊ စိန္႔ေမရီဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း စသည့္ ထင္႐ွားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ ယခုတပ္ဆင္မည့္ အျပာေရာင္က ဗၸည္းျပားမွာ ၂၅ ခုေျမာက္ တပ္ဆင္မည့္ ကဗၸည္းျပားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply