“အဖြဲ႔ဝင္ သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေထာက္ခံခ်က္ရွိမွ တရားစြဲ” ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေျပာ

0
110

ဒီဇင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအားတိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုသင့္မသင့္ကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ဦး၏ဆုံးျဖတ္မႈ ၃ပုံ ၂ပုံ ရွိမွသာ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္အမႈမဆိုဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္လိုက္ပါတယ္။ေနာက္ဆုံးက်မွ ဒီလုပ္ငန္းက အဂတိလိုက္စားမႈမရွိဘူး၊ခိုင္လုံမႈရွိတယ္ဆိုတာကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ေယာက္အတူတကြထိုင္ၿပီး ေတာ့မွ အဲ့ဒိမွာမဲခြဲဆုံးျဖတ္ပါတယ္။မဲခြဲတဲ့အခါမွာ ၃ပုံ ၂ပုံက ဒါခိုင္လုံမႈရွိတယ္။တရားစြဲရမယ္ရမယ္။ ၃ပုံ ၂ပုံမျပည့္ရင္ ဒီအမႈကိုျပန္စဥ္းစားတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပန္းဆိုးတန္းအထက္လမ္းရွိ Royal Home Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမင့္တင္ၾကပါစို႔ ဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ၾကားမႈရွိလာပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈပုံစံမွားယြင္းတိုင္ၾကားမႈကိုစစ္ေဆးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည့္စုံစြာထပ္မံတိုင္ၾကားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးပါက စစ္ေဆးၿပီးစီးေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားသူကာယကံရွင္ထံ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္မေရးယူေဆာင္ရြက္၍မရသည့္အမႈမ်ားျဖစ္ပါက ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒအႀကံေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပၾကားခဲ့သည္။

Photo : YRG

ဒီဇင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအားတိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုသင့္မသင့္ကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ဦး၏ဆုံးျဖတ္မႈ ၃ပုံ ၂ပုံ ရွိမွသာ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္အမႈမဆိုဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္လိုက္ပါတယ္။ေနာက္ဆုံးက်မွ ဒီလုပ္ငန္းက အဂတိလိုက္စားမႈမရွိဘူး၊ခိုင္လုံမႈရွိတယ္ဆိုတာကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ေယာက္အတူတကြထိုင္ၿပီး ေတာ့မွ အဲ့ဒိမွာမဲခြဲဆုံးျဖတ္ပါတယ္။မဲခြဲတဲ့အခါမွာ ၃ပုံ ၂ပုံက ဒါခိုင္လုံမႈရွိတယ္။တရားစြဲရမယ္ရမယ္။ ၃ပုံ ၂ပုံမျပည့္ရင္ ဒီအမႈကိုျပန္စဥ္းစားတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပန္းဆိုးတန္းအထက္လမ္းရွိ Royal Home Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမင့္တင္ၾကပါစို႔ ဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ၾကားမႈရွိလာပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈပုံစံမွားယြင္းတိုင္ၾကားမႈကိုစစ္ေဆးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည့္စုံစြာထပ္မံတိုင္ၾကားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးပါက စစ္ေဆးၿပီးစီးေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားသူကာယကံရွင္ထံ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္မေရးယူေဆာင္ရြက္၍မရသည့္အမႈမ်ားျဖစ္ပါက ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒအႀကံေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးေအာင္ၾကည္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပၾကားခဲ့သည္။

Photo : YRG

Leave a Reply