ရာသီေဘးဒဏ္ အတြက္ အရန္ရိကၡာထားရွိရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုတင္

0
127

ဒီဇင္ဘာ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေသာဒဏ္မွ ကာကြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ အရန္သီးႏွံမ်ိဳး၊အရန္စပါး၊အရန္ဆန္၊ အရန္ရိကၡာထားရွိရန္ အတြက္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္းမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံထားသျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈထိခိုက္လြယ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစားနပ္ရိကၡာျပတ္လတ္မႈ ကာကြယ္ထိန္းေက်ာင္းစီမံေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီအဆိုကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အရန္မ်ိဳးေစ့နွင့္ အရန္သြင္းအားစုမ်ားသိုေလွာင္နို္င္ေရးအတြက္ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အရန္စပါးသိုေလွာင္ျခင္းျဖင့္ နို္င္ငံအတြက္ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးရွိနိုင္သကဲ့သို႔ စပါးေစ်း ၅သိန္းေအာက္ ေရာက္ရွိပါကလည္း အရန္စပါး၀ယ္ျခင္းျဖင့္ အာမခံေစ်းႏႈန္းအား အေထာက္အကူျပဳေစနိုင္ေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

စမ္းသပ္မႈမရွိပဲ ရသည့္ စပါးမ်ားအား သင့္သလို စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္အတြက္ မ်ိဳးစပါးပင္ေပါက္ရာခိုင္နႈန္းညံံ့ဖ်င္းျခင္း၊မ်ိဳးမွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္း အစရွိသည္တို႔အား ေလ့လာေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမွပ္မႈေၾကာင့္ အာရွ ဆန္စပါးအဖြဲ႔အစည္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္တင္သြင္း၍ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ဆန္စပါးအဓိက စိုက္ပ်ိဳးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆန္စပါး ျပန္လည္တင္သြင္းရသည္မွ အင္မတန္စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစားရပါတယ္။ယခုအခါေစ်းကြက္တြင္လည္း နိုင္ငံျခားမ် တန္ဖိုးျမွင့္စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စိုးရိမ္စိတ္ရွိလာ၍ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မည့္ ဒဏ္ခံရမည့္ စာရင္းတြင္ ၁၀ နို္င္ငံတြင္ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုဒဏ္သည္ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္နိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းမွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးစိန္၀င္းတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ ကေထာက္ခံသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေသာဒဏ္မွ ကာကြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ အရန္သီးႏွံမ်ိဳး၊အရန္စပါး၊အရန္ဆန္၊ အရန္ရိကၡာထားရွိရန္ အတြက္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္းမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံထားသျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈထိခိုက္လြယ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစားနပ္ရိကၡာျပတ္လတ္မႈ ကာကြယ္ထိန္းေက်ာင္းစီမံေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီအဆိုကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အရန္မ်ိဳးေစ့နွင့္ အရန္သြင္းအားစုမ်ားသိုေလွာင္နို္င္ေရးအတြက္ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အရန္စပါးသိုေလွာင္ျခင္းျဖင့္ နို္င္ငံအတြက္ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးရွိနိုင္သကဲ့သို႔ စပါးေစ်း ၅သိန္းေအာက္ ေရာက္ရွိပါကလည္း အရန္စပါး၀ယ္ျခင္းျဖင့္ အာမခံေစ်းႏႈန္းအား အေထာက္အကူျပဳေစနိုင္ေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

စမ္းသပ္မႈမရွိပဲ ရသည့္ စပါးမ်ားအား သင့္သလို စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္အတြက္ မ်ိဳးစပါးပင္ေပါက္ရာခိုင္နႈန္းညံံ့ဖ်င္းျခင္း၊မ်ိဳးမွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္း အစရွိသည္တို႔အား ေလ့လာေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမွပ္မႈေၾကာင့္ အာရွ ဆန္စပါးအဖြဲ႔အစည္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္တင္သြင္း၍ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ဆန္စပါးအဓိက စိုက္ပ်ိဳးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆန္စပါး ျပန္လည္တင္သြင္းရသည္မွ အင္မတန္စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစားရပါတယ္။ယခုအခါေစ်းကြက္တြင္လည္း နိုင္ငံျခားမ် တန္ဖိုးျမွင့္စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စိုးရိမ္စိတ္ရွိလာ၍ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မည့္ ဒဏ္ခံရမည့္ စာရင္းတြင္ ၁၀ နို္င္ငံတြင္ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုဒဏ္သည္ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္နိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးစိန္၀င္းမွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးစိန္၀င္းတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ ကေထာက္ခံသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply