လင္းယုန္စီမံံခ်က္ျဖင့္ ၅ ရက္အတြင္း အမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ အေရးယူထား

0
230

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခုိး၊ ဆုိး ၊လု ၊ ႏႈိက္မႈ က်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ၊ စရုိက္ဆန္ သည့္ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား၊ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ေျပး (၄) ေျပးမ်ားကုိ လင္းယုန္စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေနၿပီး ဇန္န၀ါရီ လ ၅ ရက္ေန႕အထိ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ အဆင့္ (၁)ကုိ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခုိး၊ ဆုိး ၊လု ၊ ႏႈိက္မႈ က်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား၊စရုိက္ဆန္သည့္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး (၄)ေျပးမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိရာ ၅ ရက္အတြင္း အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္တြင္အမႈျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လင္ယုန္ အဆင့္ (၁) စီမံခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ကစတင္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕အထိ အမႈေပါင္း ၁၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္တြင္ ၂ မႈ ၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တြင္ ၂၈ မႈ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္တြင္ ၈၈ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ကုိကုိးကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အနက္ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ (၁၉)ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔ကုိ လည္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ဦးစားေပး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိလင္းယုန္ အဆင့္(၁)ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၃)ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၄)ျဖင့္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခုိး၊ ဆုိး ၊လု ၊ ႏႈိက္မႈ က်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ၊ စရုိက္ဆန္ သည့္ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား၊ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ေျပး (၄) ေျပးမ်ားကုိ လင္းယုန္စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေနၿပီး ဇန္န၀ါရီ လ ၅ ရက္ေန႕အထိ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ အဆင့္ (၁)ကုိ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခုိး၊ ဆုိး ၊လု ၊ ႏႈိက္မႈ က်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား၊စရုိက္ဆန္သည့္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး (၄)ေျပးမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိရာ ၅ ရက္အတြင္း အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္တြင္အမႈျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လင္ယုန္ အဆင့္ (၁) စီမံခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ကစတင္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕အထိ အမႈေပါင္း ၁၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္တြင္ ၂ မႈ ၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တြင္ ၂၈ မႈ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္တြင္ ၈၈ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ကုိကုိးကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အနက္ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ (၁၉)ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔ကုိ လည္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ဦးစားေပး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိလင္းယုန္ အဆင့္(၁)ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၃)ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၄)ျဖင့္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply