ျမိ္တ္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တိုင္းေဒသႀကီးခြင့္ျပဳခ်က္ေစာင့္ေန၊ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ ရရွိၿပီး အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံပြဲလုပ္ရန္မလို ဟု ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေၾကာင္းျပန္ထား

0
174

ဒီဇင္ဘာ ၁၀
ေက်ာ္သူျမင့္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးထံသို႔ ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ကို ပဲြလုပ္မွာ တင္ထားတယ္။ ခ႐ိုင္ကို ေရာက္ေတာ့ တိုင္းကိုထပ္တင္ထားတယ္။ အခုထိ ေတာ့ အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရၿပီး အဆိုပါပဲြအၿပီးတြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

“ၿမိတ္ကလုပ္မယ့္ပဲြက ခြင့္ျပဳခ်က္ရတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ခံပဲြအား ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူေထာက္ခံၿပီးသား တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္စရာမလိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၀
ေက်ာ္သူျမင့္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးထံသို႔ ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ကို ပဲြလုပ္မွာ တင္ထားတယ္။ ခ႐ိုင္ကို ေရာက္ေတာ့ တိုင္းကိုထပ္တင္ထားတယ္။ အခုထိ ေတာ့ အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရၿပီး အဆိုပါပဲြအၿပီးတြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

“ၿမိတ္ကလုပ္မယ့္ပဲြက ခြင့္ျပဳခ်က္ရတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ခံပဲြအား ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူေထာက္ခံၿပီးသား တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္စရာမလိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပဲြမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply