ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားေရယာဥ္ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးမည့္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္း သို႔ ေရာက္ရွိ

0
125

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ကိုလူသစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ခံရန္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ထြက္ခြာလာရာ ခရီးစဥ္ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႕ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္ႀကီးတံခြန္(၄)ေရယာဥ္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က စတင္ကာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းစတင္ထြက္ခြာလာၿပီး မႏၲေလးတိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတိုင္း ၊ပဲခူးတိုင္း ၊ဧရာဝတီတိုင္း စသည့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေခတၱရပ္နားၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ား ကိုေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေရယာဥ္ျဖင့္လိုက္ပါလာသည့္ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

”မႏၲေလးတိုင္းကေနစထြက္တာေပါ့။စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊မေကြးတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း ၊ဧရာဝတီတိုင္းတို႔က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာခန နားၿပီး ေဒငခံေတြဆီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ခံ တာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခု ရန္ကုန္မွာလည္း ဒီေန႔ ေကာက္ၿပီးရင္ အားလုံးကိုထုတ္ျပန္မွာပါ”ဟု ၄င္းကေျပာၾကာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕ေရယာဥ္သည္ လက္ရွိတြင္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳေပါင္း(၂၅)ၿမိဳ ႕ကေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွျငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးဂီတျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားေဟာေျပာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ နန္းသီတာဆိပ္ခံ အနီးရွိ က်န္းမာေရးဆိပ္ခံတြင္ရပ္နားခဲ့ၿပီး အ.ထ.က (၂)ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး ညေန (၆:၀၀)နာရီတြင္ ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့၌ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ ယူျခင္းႏွ င့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ကိုလူသစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ခံရန္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ထြက္ခြာလာရာ ခရီးစဥ္ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႕ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္ႀကီးတံခြန္(၄)ေရယာဥ္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က စတင္ကာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းစတင္ထြက္ခြာလာၿပီး မႏၲေလးတိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတိုင္း ၊ပဲခူးတိုင္း ၊ဧရာဝတီတိုင္း စသည့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေခတၱရပ္နားၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ား ကိုေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေရယာဥ္ျဖင့္လိုက္ပါလာသည့္ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

”မႏၲေလးတိုင္းကေနစထြက္တာေပါ့။စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊မေကြးတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း ၊ဧရာဝတီတိုင္းတို႔က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာခန နားၿပီး ေဒငခံေတြဆီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ခံ တာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခု ရန္ကုန္မွာလည္း ဒီေန႔ ေကာက္ၿပီးရင္ အားလုံးကိုထုတ္ျပန္မွာပါ”ဟု ၄င္းကေျပာၾကာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕ေရယာဥ္သည္ လက္ရွိတြင္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳေပါင္း(၂၅)ၿမိဳ ႕ကေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွျငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးဂီတျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားေဟာေျပာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ နန္းသီတာဆိပ္ခံ အနီးရွိ က်န္းမာေရးဆိပ္ခံတြင္ရပ္နားခဲ့ၿပီး အ.ထ.က (၂)ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး ညေန (၆:၀၀)နာရီတြင္ ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့၌ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေကာက္ ယူျခင္းႏွ င့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply