“မြန္ပါတီ” အမည္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မျပဳ

0
82

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ေက်ာ္သူျမင့္

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းလိုက္သည့္ ‘မြန္ပါတီ’အမည္ အား ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က တရားဝင္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မြန္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တို႔ ေတြ႕ ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါပါတီအမည္အား ခြင့္မျပဳပဲ အျခားအမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္ရန္ ေကာ္မရွင္ ဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မြန္ပါတီဆိုေတာ့ မြန္တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ ဆိုင္သလိုျဖစ္ေနတာေပါ့ အျခားေသာအဖဲြ႕အစည္းေတြလဲရွိ ႏိုင္တယ္။ အျခားပါတီေတြ လည္းရွိတယ္ဆိုေတာ့ ပါတီနာမည္ ေနာက္မွာျဖစ္ျဖစ္ ေရွ႕မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တခုခု ထည့္ေပးပါလို႔ ေျပာလိုက္တာပါ”ဟု ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ပါတီအမည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျပာဆုိရန္မရွိေသာ္လည္း အျခားေသာအမည္ ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

“တျခားပါတီနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒုတိယနာမည္ေပါ့ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအမည္နဲ႔ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္သြားမွာပါ”ဟု ႏုိင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၃ပါတီ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီအား အလားတူ အ မည္ေျပာင္းလဲရန္ ေကာ္မရွင္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္ေျပာင္း လဲ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ေက်ာ္သူျမင့္

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းလိုက္သည့္ ‘မြန္ပါတီ’အမည္ အား ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က တရားဝင္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မြန္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တို႔ ေတြ႕ ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါပါတီအမည္အား ခြင့္မျပဳပဲ အျခားအမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္ရန္ ေကာ္မရွင္ ဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မြန္ပါတီဆိုေတာ့ မြန္တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ ဆိုင္သလိုျဖစ္ေနတာေပါ့ အျခားေသာအဖဲြ႕အစည္းေတြလဲရွိ ႏိုင္တယ္။ အျခားပါတီေတြ လည္းရွိတယ္ဆိုေတာ့ ပါတီနာမည္ ေနာက္မွာျဖစ္ျဖစ္ ေရွ႕မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တခုခု ထည့္ေပးပါလို႔ ေျပာလိုက္တာပါ”ဟု ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ပါတီအမည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျပာဆုိရန္မရွိေသာ္လည္း အျခားေသာအမည္ ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

“တျခားပါတီနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒုတိယနာမည္ေပါ့ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအမည္နဲ႔ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္သြားမွာပါ”ဟု ႏုိင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၃ပါတီ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီအား အလားတူ အ မည္ေျပာင္းလဲရန္ ေကာ္မရွင္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္ေျပာင္း လဲ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

Leave a Reply