အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲ အိႏၵိယသမၼတ တက္ေရာက္ဖြင္႔လွစ္

0
100

၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ အိႏၵိယသမၼတ Shri Ram Nath Kovind ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀပီးမ်ား တက္ေရာက္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။

၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၅၀ ခန္႔မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား နွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တို႔ ပါဝင္ျပသလ်က္ရွိသည္။

Photo – MPA

၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ အိႏၵိယသမၼတ Shri Ram Nath Kovind ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀပီးမ်ား တက္ေရာက္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။

၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၅၀ ခန္႔မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား နွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တို႔ ပါဝင္ျပသလ်က္ရွိသည္။

Photo – MPA

Leave a Reply