“အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ တန္းစီးမထားေရး ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးလက္မခံ” ဟု AAPP ဆို

0
74

ဒီဇင္ဘာ ၁၃
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မ်ားဆက္လက္မထားရွိေရးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP)က ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက လက္မခံေၾကာင္း AAPPအဖြဲ႕ဝင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ဖိုးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းလူဦးေရေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အေရးတႀကီးလုက္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာက္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ AAPPအဖြဲ႕ဝင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မထားေရးကန္႔ကြက္ထားမႈကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ ျကည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ပါဝင္ေရးဆြဲရန္ အလုပ္ရုံအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကမူ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းလုံေလာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလိုအပ္ခ်က္အရဆက္လက္ထားခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ဆိုသည္။

”အဲ့ဒီမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားတဲ့ အက်ဥ္းသားအရာရွိဆိုတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္အေခၚေတာ့ (ဝါဒါ)တန္းစီးေပါ့။ တန္းစီးတို႕၊ဘုတ္ကိုင္တို႔။ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲ့ဒိအက်ဥ္းသားအရာရွိကိုမထားပါနဲ႔လို႔ ရီကြန္မန္ေတးရွင္းေပးထားတယ္။ဒီရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြ သိလို႔။ဒါေပမယ့္ အက်ဥ္းဦးစီးရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္က (ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုေျဖတာေတာ့မဟုတ္ဘူး) ျပည္သူ႕ေရးရာေကာ္မတီကိုေျဖခဲ့တာ။သူတို႔မွာဝန္ထမ္းမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ အက်ဥ္းသားအရာရွိေတြကိုဆက္ထားခြင့္ျပဳပါ။ဆက္ထားပါရေစ။ဆက္ထားပါမယ္လို႔ေျပာသြားတယ္”ဟု ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လက္ရွိထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ AAPPအႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားအရာရွိမထားေရးကိုမူ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတိတ္ႏိုင္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ဥပေဒေရးရာႏွက့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး ေကာ္မရွင္မွတဆင့္ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မ်ားဆက္လက္မထားရွိေရးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP)က ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက လက္မခံေၾကာင္း AAPPအဖြဲ႕ဝင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ဖိုးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းလူဦးေရေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အေရးတႀကီးလုက္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာက္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ AAPPအဖြဲ႕ဝင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မထားေရးကန္႔ကြက္ထားမႈကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ ျကည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ပါဝင္ေရးဆြဲရန္ အလုပ္ရုံအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကမူ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အက်ဥ္းသားအရာရွိ(တန္းစီး)မ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းလုံေလာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလိုအပ္ခ်က္အရဆက္လက္ထားခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ဆိုသည္။

”အဲ့ဒီမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားတဲ့ အက်ဥ္းသားအရာရွိဆိုတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္အေခၚေတာ့ (ဝါဒါ)တန္းစီးေပါ့။ တန္းစီးတို႕၊ဘုတ္ကိုင္တို႔။ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲ့ဒိအက်ဥ္းသားအရာရွိကိုမထားပါနဲ႔လို႔ ရီကြန္မန္ေတးရွင္းေပးထားတယ္။ဒီရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြ သိလို႔။ဒါေပမယ့္ အက်ဥ္းဦးစီးရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္က (ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုေျဖတာေတာ့မဟုတ္ဘူး) ျပည္သူ႕ေရးရာေကာ္မတီကိုေျဖခဲ့တာ။သူတို႔မွာဝန္ထမ္းမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ အက်ဥ္းသားအရာရွိေတြကိုဆက္ထားခြင့္ျပဳပါ။ဆက္ထားပါရေစ။ဆက္ထားပါမယ္လို႔ေျပာသြားတယ္”ဟု ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လက္ရွိထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ AAPPအႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားအရာရွိမထားေရးကိုမူ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတိတ္ႏိုင္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ဥပေဒေရးရာႏွက့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး ေကာ္မရွင္မွတဆင့္ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply