ျမန္မာအိုင္ေဒါ တြင္ သီဆိုခဲ့သည့္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္သီခ်င္း” အား NLD ပါတီသို႔လွဴဒါန္း

0
160

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

ေတးေရးဆရာယူေဇာ ေရးသားထားၿပီး၊ ဆုရရွိခဲ့သူ အဆိုရွင္ ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ သီဆိုခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းတစ္ပိုဒ္ျဖစ္သည့္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းအား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ေတးေရးဆရာယူေဇာကလက္မွတ္ထိုးလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

“ငါတိုရဲ႕ဂ်င္နရယ္”သီခ်င္းကိုလွဴဒါန္းသည္႔ အခမ္အနားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းဦး၊ ေဒါက္တာဦးမ်ဳိးၫႊန္႔ (ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)၊ အရံဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုး (ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳေရးအဖြဲ႕၀င္)တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးသိန္းဦးက “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းအားလွဴဒါန္းသည့္ စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လက္ခံရယူခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းနွင့္ပတ္သက္ေသာမူပိုင္ခြင့္ကိစၥအ၀၀ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္ထိ တစ္ဦးတည္းစိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္”သီခ်င္းအား မူလေတးေရးဆရာျဖစ္သူ ဆရာယူေဇာကျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

ေတးေရးဆရာယူေဇာ ေရးသားထားၿပီး၊ ဆုရရွိခဲ့သူ အဆိုရွင္ ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ သီဆိုခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းတစ္ပိုဒ္ျဖစ္သည့္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းအား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ေတးေရးဆရာယူေဇာကလက္မွတ္ထိုးလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

“ငါတိုရဲ႕ဂ်င္နရယ္”သီခ်င္းကိုလွဴဒါန္းသည္႔ အခမ္အနားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းဦး၊ ေဒါက္တာဦးမ်ဳိးၫႊန္႔ (ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)၊ အရံဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုး (ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳေရးအဖြဲ႕၀င္)တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးသိန္းဦးက “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းအားလွဴဒါန္းသည့္ စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လက္ခံရယူခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္” သီခ်င္းနွင့္ပတ္သက္ေသာမူပိုင္ခြင့္ကိစၥအ၀၀ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္ထိ တစ္ဦးတည္းစိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ “ငါတို႔ရဲ႕ဂ်င္နရယ္”သီခ်င္းအား မူလေတးေရးဆရာျဖစ္သူ ဆရာယူေဇာကျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ရယူမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply