ငါး၊ ပုစြန္၊ ေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးရန္အတြက္​ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမည္

0
80

ဒီဇင္​ဘာ ၁၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ငါး၊ပုစြန္၊ေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကို ဂ်ာမနီပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(GIZ)၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ငါး၊လုပ္ငန္းဗဟိုခ်က္က ရန္ကုန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္မွာ ဖိုရမ္တစ္ခုကို မျဖစ္မေနက်င္းပမွ ျပည္စုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၊ GIZ က တာဝန္ရွိသူေတြပါ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ေမြးျမဴေရးေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းျပဳစုဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးလုပ္ငန္းက႑ကို တစ္ေခတ္ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ဆြဲငင္သြား မယ့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္​။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအပါအဝင္ မႈဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ NGOအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊အစာထုတ္လုပ္သူမ်ားစသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးပါဝင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္​းေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ အကူအညီမ်ားကိုရယူ၍ ျပည္တြင္း ၊ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

GIZ ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္​လ်က္ရွိေၾကာင္​း သိရသည္​။

ဒီဇင္​ဘာ ၁၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ငါး၊ပုစြန္၊ေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကို ဂ်ာမနီပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(GIZ)၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ငါး၊လုပ္ငန္းဗဟိုခ်က္က ရန္ကုန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္မွာ ဖိုရမ္တစ္ခုကို မျဖစ္မေနက်င္းပမွ ျပည္စုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၊ GIZ က တာဝန္ရွိသူေတြပါ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ေမြးျမဴေရးေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းျပဳစုဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးလုပ္ငန္းက႑ကို တစ္ေခတ္ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ဆြဲငင္သြား မယ့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္​။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအပါအဝင္ မႈဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ NGOအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊အစာထုတ္လုပ္သူမ်ားစသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးပါဝင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္​းေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ အကူအညီမ်ားကိုရယူ၍ ျပည္တြင္း ၊ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ေရးဆြဲမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

GIZ ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္​လ်က္ရွိေၾကာင္​း သိရသည္​။

Leave a Reply